Klimapolitikk forankret i folket

Gjennom EØS-avtalen, EUs kvotesystem og klimaavtalen med EU har norsk miljøpolitikk blitt tilpasset EU. I stedet for å stille klare og planmessige krav til mål og kutt, og innføre strengere miljøkrav, venter vi på felles tiltak.

Norge har lagt seg tett opp mot EUs klimapolitikk. Selv om vi kan være en selvstendig stemme og gjennomføre aktive klimatiltak ser vi at muligheten ikke brukes godt nok. EU-vennlige politikere på stortinget har gjort klimapolitikken passiv og avventende. Det vi trenger er en klimapolitikk som sikrer klima og miljø. Det får vi ikke gjennom EU.

Dagens klimapolitikk drives av økonomiske interesser og troen på at markedet kan fortsette å vokse samtidig som klimakrisen løses. Det kalles grønn vekst. Når en politikk drives av snarlig økonomisk fortjeneste ser vi at et langsiktig perspektiv forsvinner.

 Slik blir naturmangfoldkrise satt opp mot klimakrise, og vi ser en rovdrift på naturressurser verden over, som vannkraft. I en verden hvor det globale nord har brukt langt over en bærekraftig andel av verdens mineraler og metaller, er tanken om grønn vekst virkelighetsfjernt med katastrofale følger for miljø, klima og folk.  

I dag ser vi en trussel mot norsk vassdragsnatur, der både store svingninger i vannstanden og spørsmål om utbygging av vernede vassdrag får og vil få negative konsekvenser for liv og artsmangfold.

I mars 2018 vedtok stortingsflertallet å legge Norge inn under EUs energiunion og ACER. Mange advarte og protesterte mot vedtaket, og nå ser vi at klimavennlig strøm eksporteres ut av landet, i et markedsstyrt system der mulighetene for nasjonal politisk regulering er blitt minimal.   

Konsekvensen har blitt høye strømpriser som øker de sosiale forskjellene i Norge i tillegg til at norsk industri ikke får tilstrekkelig med billig kraft.

Norge har ikke alltid vært et land med passiv og usosial klimapolitikk. På 1980-tallet var Norge et foregangsland på klima og miljø. Ved innføringen av EØS-avtalen ble fri flyt et viktigere prinsipp enn å ta vare på miljøet, og land med strenge miljøkrav måtte fire på disse for ikke å hindre fri flyt.

Vi vil ha en klimapolitikk som ikke fører til økte sosiale forskjeller, som holder industri levende, og som sørger for både miljø og klima. Å koble Norge på det europeiske strømmarkedet kan på den måten ødelegge den folkelige støtten som trengs for å lykkes med det grønne skiftet. Vi må ha en klimapolitikk som er solidarisk med det globale sør med nasjonal rett over naturressurser, av hensyn til egen befolkning og i pakt med internasjonale forpliktelser.  

reLATERT

Se alle arrangementer

Naturens nei

01. juli 2024

EUs nye femårsstrategi viser hvorfor miljøargumentene mot EU er styrket siden 1994.

EUs fornybardirektiv artikkel for artikkel

28. juni 2024

Et av de mest omstridte regelverkene i EUs energipakke 4 er fornybardirektivet.

Kjemisk cocktail uten ende

03. juni 2024

EUs kjemiregelverk REACH strekker ikke til. Det går på helsa løs når EU-kommisjonen dropper den lovede reformen.

Norge i EUs klimapolitikk

26. mai 2024

Frem til 2030 er Norge full deltager i EUs klimapolitikk.

30 år med EØS-avtalen kort fortalt

26. mai 2024

Folkestyrerapporten: I mars utga Nei til EUs folkestyreutvalg rapporten «30 år med EØS-avtalen». Dette kapitlet gir et sammendrag av rapporten. Hele rapporten er tilgjengelig på neitileu.no, og kan kjøpes i papirutgave i Nei til EUs nettbutikk.

Farvel, Paris

07. mai 2024

EUs nye kuttpolitikk stanser klimatiltak og baner vei for Marine Le Pen.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

EUs bygningsenergidirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Klimagassutslipp fra bygg må ned, men bygningsenergidirektivet mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.