Webinaret "Farm to Fork - hva er det?" 27. oktober 2020 på Teams.

– Det kan bli tøffe tider for EU-landbruket

EU arbeider med nye mål for miljø og dyrevelferd i landbruket. Det kan gi mer klimavennlig matproduksjon og bedre dyrehelse i Europa. Men det kan også føre til at mer av maten blir importert fra andre deler av verden. Nei til EUs landbrukspolitiske seminar gikk EU-strategien Farm to Fork etter i sømmene.

Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg arrangerer årlig et seminar om aktuelle tema angående mattrygghet, landbrukspolitikk og dyrehelse. På grunn av koronasituasjonen ble årets seminar gjennomført som et webinar, og mange fulgte med på skjermen tirsdag 27. oktober. Nå kan du se opptak av webinaret

Farm to Fork kan enkelt oversettes som «jord til bord», men omfatter også sjømat. Et knippe høyst kompetente innledere var invitert til å kommentere spørsmål som: Hva er Farm to Fork? Hvordan kan strategien endre europeisk landbruk, og hva slags betydning har det for Norge? Hva er reaksjonene på Farm to Fork fra bønder og forbrukere i EU? Ordstyrer for webinaret var Birte Usland, leder av Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg.

Mer klimavennlig, men økt import

Magnar Sundfør, Norges landbruksråd i Brussel, tok for seg hovedpunktene i Farm to Fork og hvordan strategien kan endre europeisk landbruk. Sundfør påpekte at strategien må sees i sammenheng med både biodiversitetsstrategien, som ble lagt frem samtidig i mai, og EUs «European Green Deal». Farm to Fork har en rekke målsetninger, men er ikke forpliktende politikk ennå. EUs nye landbrukspolitikk skal iverksettes fra 1. januar 2023.

Sundfør oppsummerte at Farm to Fork vil gjøre landbruket bli mer klimavennlig, og at det blir mindre bruk av sprøytemidler, gjødsel og antibiotika. Det vil dessuten bli mer økologisk landbruk. På den andre siden fører tiltakene til økte kostnader i landbruket, uten at det vil komme ekstra bevilgninger fra EU. Spørsmålet er så om forbrukerne vil betale for de økte kostnadene. Sundfør påpekte at mange bønder i EU er tvilende til at det på grunn av lavt tollvern er mulig å øke prisene uten at deres avsetning går ned og importen øker.

Uavklart hva som gjelder Norge i EØS

Stein Ivar Ormsettrø, som er Norges matråd i Brussel, innledet om hva Farm to Fork vil bety for områder som mattrygghet, matmerking og dyrevelferd i Norge. Med henvisning til EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans oppsummerte han bakteppet for Farm to Fork slik: Det er nødvendig å skape en ny og bedre balanse mellom natur, matsystemer og biodiversitet. Jordbruket må endres globalt, og EU vil vise lederskap i denne endringsprosessen. 

Samtidig påpekte Ormsettrø, med henvisning til FNs landbruksorganisasjon FAO, at ikke alle bønder har muligheter til å investere i ny teknologi, og ikke alle forbrukere kan betale for bærekraftig mat dersom prisene økes for mye.

Når det gjelder betydningen for Norge så er standardene for dyrevelferd allerede gode i landbruket, med for eksempel langt lavere bruk av antibiotika enn i de flest EU-land. Det er ikke avklart hvilke deler av Farm to Fork som er innenfor eller utenfor EØS-avtalen. Farm to Fork omfatter både landbruk og sjømat. Landbruks- og fiskeripolitikk skal etter forutsetningene ligge utenfor EØS, og hvordan dette skal håndteres er nå til vurdering i departementene. 

Mat- og landbruksrådene ved EU-delegasjonen har skrevet dette notatet om at
EUs nye landbrukspolitikk og Farm to Fork-strategien er godkjent av medlemslandene.

Kan svekke matsikkerheten

Prosjektleder Hanne Eldby i AgriAnalyse, som er medforfatter av rapporten Klima, miljø og jordbruk - Hva gjør EU?, kommenterte innledningene. Hun viste til at bønder i EU har lav inntekt, under halvparten av gjennomsnittlig inntekt i andre samfunnsgrupper. De kritiske innvendingene fra jordbruket til Farm to Fork handler mye om frykt for inntektstap, at det blir mer import og at man svekker matsikkerheten. – Det kan bli tøffe tider for EU-landbruket og vanskelig å få det hele til å gå opp, uttalte Eldby.

Lennart Nilsson, som er bonde på vestkysten i Sverige og styremedlem i svenske LRF (bondelag- og samvirkeoverbygning), var også kritisk til at det skal settes en rekke nye krav samtidig som landbruksstøtten går ned. – Det er ikke rimelig å forvente mer når man vil betale mindre, mente Nilsson.

Han fortalte at LRF støtter ambisjonene om å gjøre EU klimanøytralt innen 2050, og var klar på at svenske bønder vil bidra i klimaomstillingen. Men reagerte mot EUs tilnærming: – Vi synes ikke EU-kommisjonen ser oss bønder som en mulighet, men opplever at kommisjonen ser bønder som et problem. 

Nilsson fortalte at svensk landbruk allerede er nærmere målsetningene i Farm to Fork enn landbruket i EU generelt, men at krav om rene prosentkutt vil skape problemer. For eksempel mente han at et krav om å halvere bruken av antibiotika i Sverige vil være et dyrehelseproblem, fordi bruken er så lav fra før. Han etterlyste at EU tar hensyn til disse ulikhetene mellom landene.

– Vi er bekymret for at vi som har kommet langt fra før trenger andre insitament enn slike reduksjonsmål. Vi hadde heller sett at EU brukte mer positive virkemidler. Siden EU-medlemskapet har vår egen produksjon bare gått nedover, fortalte den svenske bondelagsrepresentanten.

Opptak av webinaret "Farm to Fork - hva er det", arrangert 27. oktober 2020

Last ned innledningene (pdf):

Stort bilde i toppen: Webinaret "Farm to Fork - hva er det?" 27. oktober 2020 på Teams.

reLATERT

Se alle arrangementer

- Sterkt bekymret for ubalansen i landbrukshandelen med EU

19. nov. 2021

Nei til EUs landbrukspolitiske konferanse tok opp hvordan norsk matproduksjon kan styrkes med et bedre tollvern. Hva EUs nye landbrukspolitikk betyr for Norge og virkninger av EUs klimapakke «Fit for 55» ble også belyst.

Kypros inn i energiunionen

02. nov. 2021

Som siste land i EU blir Kypros snart kobla til det europeiske strømnettet. Dermed blir det slutt på det EU kaller øyas energimessige isolasjon – samtidig som Tyrkia får et aldri så lite støt.

EUs karbontoll kan øke klimautslippene

21. sep. 2021

EUs karbontoll kan skyve industriell aktivitet ut av Norge. Andre virkemidler er bedre egnet til å nå klimamålene. 

Utfordringer med EUs "Fit for 55"

20. sep. 2021

Det er viktig å vurdere om den sterke EU-tilknytningen i klimapolitikken er egnet til å kutte utslippene i tråd med vitenskapelige anbefalinger og politiske mål om å unngå og begrense klimaendringer.

EU-markeder i miljøkamp

30. aug. 2021

Miljøutfordringene er like uløste som før. Til gjengjeld har de sosiale forskjellene økt.

EU viser ingen nåde overfor et Spania i strømsjokk

17. aug. 2021

Spania trygler EU om å endre regelverket for slik å tøyle galopperende energipriser, men får nei.

Knebøy for klima

10. aug. 2021

Forskjellene i Europa øker når EU trimmer klimatiltakene.

EU-krav kan påføre norsk industri milliardtap

12. juli 2021

EUs karbontoll kan skyve industriell aktivitet ut av Norge. Andre virkemidler er bedre egnet til å nå klimamålene.  

Svenske erfaringer viser at det er viktig for norsk landbruk å være utenfor EU 

10. juni 2021

Uttalelse vedtatt på rådsmøte i Nei til EU 5. juni 2021  

Ny handelsavtale med Storbritannia

08. juni 2021

Den nye avtalen gir bedre vilkår for norsk eksport av sjømat, men britene har fått kvoter for svin, kylling og grønt som undergraver norsk landbruk. Nå er det ekstra nødvendig at regjeringen krever reduksjon i EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer.

Regjeringen må ikke gi landbruksinnrømmelser til Storbritannia

28. mai 2021

Norges forhandlinger med Storbritannia om en ny handelsavtale etter brexit er i sluttfasen. Oppslag i media tyder på at tollfrie kvoter for landbruksvarer er et tema. Nei til EU krever at regjeringen ikke gir Storbritannia noen innrømmelser på landbruksområdet.

Svensk jordbruk - 25 år i EU

27. mai 2021

Redusert sjølforsyning og internasjonalisering er resultatet etter den kraftige omlegginga av landbrukspolitikken i Sverige.