Høyesterett skal prøve ACER-saken

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

Anken fra Lagmannsretten handler fortsatt om avvisningsspørsmålet, og ikke søksmålets opprinnelige hovedspørsmål om brudd på Grunnloven ved avståelse av suverenitet gjennom EUs energipakke 3.

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland oppfordrer til å støtte søksmålet, og sier:  

- Det var et alvorlig skritt for Nei til EU å gå til søksmål mot staten, men en samla organisasjon står bak. Nå får vi prøvd adgangen til søksmål til topps i rettssystemet, og jeg har tro på rettstaten vår og at ACER-søksmålet skal kunne tas opp! 

Nei til EU viser i anken til at EU-regelverket er innført gjennom flere forskrifter og at det er adgang til å prøve gyldigheten av forskrifter for domstolene. Nei til EU påpeker dessuten at innføringen av EU-regler i Norge gjennom EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon som også må virke inn på adgangen til domstolskontroll. En rekke EU-regler innføres stadig vekk i norsk rett med en mer begrenset forberedelse og gjennomarbeiding enn den tradisjonelle lovgivningen som genereres nasjonalt.

Nei til EU har først og fremst (prinsipalt) anført at Lagmannsretten har feil i tolkningen av tvistemålsloven § 1-3. Dernest anførte Nei til EUs anke at Lagmannsrettens kjennelse ikke er tilstrekkelig begrunnet og at det derfor foreligger saksbehandlingsfeil (subsidiært). 

18. juni besluttet Høyesteretts ankeutvalg at saken skal opp for Høyesterett: «Ankeutvalget finner at anken over lovtolkningen skal avgjøres av Høyesterett i avdeling med fem dommere…», heter det i den skriftlige avgjørelsen. Behandlingen skal være muntlig. Saken skal så vidt mulig komme opp en gang i høst, før midten av november (seks måneders frist). Ankeutvalget mente samtidig det ikke var grunnlag for at anke på grunn av saksbehandlingen kunne føre frem, slik at Høyesterett vil ikke vurdere den siden av saken.  

Borgarting lagmannsrett ga i mars Staten medhold i å avvise ACER-søksmålet. Lagmannsretten var samtidig åpen for at et slikt søksmål om grunnlovsprøving kan fremmes for retten, noe Tingretten avviste, men mener at den samfunnsmessige betydningen av saken ikke er stor nok. Lagmannsretten omgjorde dessuten Tingrettens kjennelse om at Nei til EU skal dekke Statens saksomkostninger. 

EUs Energipakke 3 skapte stor debatt. Nei til EU mener at forskriftene som gjennomfører Energipakke 3 er ugyldige, fordi Stortingets vedtak ble gjort i strid med Grunnloven. Nei til EU har alltid jobbet mot suverenitetsavståelse og forsvart Grunnloven.

– Dette er suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven på et av samfunnslivets kjerneområder, nemlig energisektoren. Suverenitetsavståelsen har i seg et potensiale til å medføre vedtak som berører alle sider ved samfunnet, påpekte Kathrine Kleveland da styret vedtok å anke Lagmannsrettens kjennelse.

Støtt søksmålet

Overfør bidraget direkte til innsamlingens kontonummer 1506.06.57308, merk innbetalingen med «Søksmål»

Vipps til 516595

reLATERT

Se alle arrangementer

Stor motstand i folket mot EUs fjerde jernbanepakke

28. sep. 2020

Bare 2 av 10 mener EUs jernbanepakke gir sikrere og bedre jernbane. Både blant Frp og KrFs velgere er det et klart flertall som er negative til å overføre myndighet til EUs jernbanebyrå.

Myndighetsoverføringen i Energipakke 4

25. sep. 2020

Professor Peter Ørebech gjennomgår i en ny betenkning den økte myndigheten som EUs energibyrå ACER får med Energipakke 4. En av konklusjonene er at det for norske myndigheter kun gjenstår «små rester av lovgivningsmakt».

Høring om Energipakke 4: Inngripende myndighetsoverføring

23. sep. 2020

Nei til EU mener EUs energipakke 4 griper inn i norsk samfunn og næringsliv på en måte som er både udemokratisk og uakseptabel, og krever derfor at regelverket ikke tas inn i EØS-avtalen.

Alle togruter på anbud?

21. sep. 2020

Et nei til EUs jernbanepakke 4 ivaretar norsk handlefrihet. Det gjør ikke et ja.

Høyesterett skal behandle ACER-saken i plenum

11. sep. 2020

Noen svært få rettsaker er så viktige og prinsipielle at vår høyeste domstol behandler dem i plenum, det vil si med alle dommerne samlet. Nå har Høyesterett bestemt at ACER-søksmålet er en slik sak.

ESAs angrep på arbeidslivet

03. sep. 2020

Det seriøse arbeidslivets viktigste bestemmelse angripes av EU og ESA.

EUs klimapolitikk og konsekvensene den har for Norge

31. aug. 2020

Fører EU en ambisiøs klimapolitikk? Er et norsk EU-medlemskap bra for klima? Ville vi kuttet mer utslipp uten EØS-avtalen? En ny klimarapport fra Nei til EU gir svar.

La ikke EU svekke genteknologiloven

21. aug. 2020

Norge har en rekke ganger avvist utsetting av GMO-er selv om de er godkjent i EU. Nå foreslår regjeringen endringer i genteknologiloven som vil strupe igjen unntaksmulighetene i EØS.

EØS, gagner ordninga Norge?

14. aug. 2020

EØS var klar i 1992. Ettersom ei folkeavstemming skulle si nei til medlemskap, skulle Norge være sikra tilgang til det indre markedet for de varene som handelsavtalen vår ikke omhandla. EØS ble betrakta som en handelsavtale til tross for at den bygger på EUs fire friheter om fri flyt av arbeidskraft, kapital, tjenester og varer.

Skyggeboksing om jernbanepolitikk  

14. aug. 2020

Valgkampen om jernbanepolitikken kan bli avlyst allerede i høst.

Oljemakta rår - litt til 

11. aug. 2020

Når oppdager de store investorene at satsing på fossil energi er en finansiell blindvei? 

Tvilsom EØS-agenda

03. aug. 2020

Tankesmia Agenda hevder at EØS-avtalens mange skadevirkninger kan nøytraliseres, bare politikerne er frampå og utnytter handlingsrommet. Hadde det bare vært så enkelt.