Høyesterett skal prøve ACER-saken

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

Anken fra Lagmannsretten handler fortsatt om avvisningsspørsmålet, og ikke søksmålets opprinnelige hovedspørsmål om brudd på Grunnloven ved avståelse av suverenitet gjennom EUs energipakke 3.

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland oppfordrer til å støtte søksmålet, og sier:  

- Det var et alvorlig skritt for Nei til EU å gå til søksmål mot staten, men en samla organisasjon står bak. Nå får vi prøvd adgangen til søksmål til topps i rettssystemet, og jeg har tro på rettstaten vår og at ACER-søksmålet skal kunne tas opp! 

Nei til EU viser i anken til at EU-regelverket er innført gjennom flere forskrifter og at det er adgang til å prøve gyldigheten av forskrifter for domstolene. Nei til EU påpeker dessuten at innføringen av EU-regler i Norge gjennom EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon som også må virke inn på adgangen til domstolskontroll. En rekke EU-regler innføres stadig vekk i norsk rett med en mer begrenset forberedelse og gjennomarbeiding enn den tradisjonelle lovgivningen som genereres nasjonalt.

Nei til EU har først og fremst (prinsipalt) anført at Lagmannsretten har feil i tolkningen av tvistemålsloven § 1-3. Dernest anførte Nei til EUs anke at Lagmannsrettens kjennelse ikke er tilstrekkelig begrunnet og at det derfor foreligger saksbehandlingsfeil (subsidiært). 

18. juni besluttet Høyesteretts ankeutvalg at saken skal opp for Høyesterett: «Ankeutvalget finner at anken over lovtolkningen skal avgjøres av Høyesterett i avdeling med fem dommere…», heter det i den skriftlige avgjørelsen. Behandlingen skal være muntlig. Saken skal så vidt mulig komme opp en gang i høst, før midten av november (seks måneders frist). Ankeutvalget mente samtidig det ikke var grunnlag for at anke på grunn av saksbehandlingen kunne føre frem, slik at Høyesterett vil ikke vurdere den siden av saken.  

Borgarting lagmannsrett ga i mars Staten medhold i å avvise ACER-søksmålet. Lagmannsretten var samtidig åpen for at et slikt søksmål om grunnlovsprøving kan fremmes for retten, noe Tingretten avviste, men mener at den samfunnsmessige betydningen av saken ikke er stor nok. Lagmannsretten omgjorde dessuten Tingrettens kjennelse om at Nei til EU skal dekke Statens saksomkostninger. 

EUs Energipakke 3 skapte stor debatt. Nei til EU mener at forskriftene som gjennomfører Energipakke 3 er ugyldige, fordi Stortingets vedtak ble gjort i strid med Grunnloven. Nei til EU har alltid jobbet mot suverenitetsavståelse og forsvart Grunnloven.

– Dette er suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven på et av samfunnslivets kjerneområder, nemlig energisektoren. Suverenitetsavståelsen har i seg et potensiale til å medføre vedtak som berører alle sider ved samfunnet, påpekte Kathrine Kleveland da styret vedtok å anke Lagmannsrettens kjennelse.

Støtt søksmålet

Overfør bidraget direkte til innsamlingens kontonummer 1506.06.57308, merk innbetalingen med «Søksmål»

Vipps til 516595

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.