Innspill til EØS-utvalget

- EØS-avtalen har hatt betydelige konsekvenser for norsk energipolitikk, skriver Nei til EU i et innspill sendt til det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget.

Nei til EU har 2. februar sendt følgende innspill til det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget. Nei til EUs styre har også nedsatt et eget EØS-utvalg som skal utrede ulike sider ved EØS-avtalen og alternative handelsavtaler.

Innspill til EØS-utvalget

Vi viser til invitasjon på EØS-utvalgets nettsider (www.eos-utredningen.no) om å gi innspill til utredningen. Nei til EU har med stor interesse lest utvalgets mandat.

I behandlingen av handlingsrommet i EØS-samarbeidet og hvordan dette kan utnyttes bedre, anser vi det naturlig at utvalget også vurderer om avtalen har endret seg på tvers av forutsetninger fra norsk side da avtalen ble inngått og behandlet av Stortinget i 1992. Særlig EUs utvikling av overnasjonale byråer og norsk tilknytning til disse gjennom EØS-avtalen bryter etter Nei til EUs vurdering både med forutsetninger om at avtalepartenes interne beslutningsprosess ikke skulle endres i St.prp. nr. 100 (1991-92) og avtalens grunnleggende to-pilarsystem. Dette temaet behandles i Nei til EUs skriftserie Vett nr. 1 2018 EØS setter suvereniteten i spill samt i Hans Petter Gravers betenkning Grunnlovens § 115 og ACER-saken (2018), som begge er vedlagt (pdf).

EØS-avtalen har hatt betydelige konsekvenser for norsk energipolitikk. Lisboatraktaten i 2009 ga EU en traktathjemmel for en felles energipolitikk, med sammenkobling av europeiske strømnett som et sentralt formål. EUs tredje energimarkedspakke operasjonaliserte dette med pålegg om ikke å begrense strømflyten, politisk uavhengige reguleringsmyndigheter i landene (som «norske» RME) og opprettelsen av energibyrået ACER. EU-kommisjonen fulgte opp med en melding om energiunionen i 2015, der energi omtales som en femte frihet i det indre markedet. Kommisjonens ambisjon for Norge er tydelig nok: «EU vil fortsette å integrere Norge fullt ut i unionens indre energipolitikk.» Meldingen la grunnlaget for fjerde energimarkedspakke («ren energi»-pakken), som ytterligere snevrer inn handlingsrommet for nasjonale reguleringer og styrker ACERs håndhevingsapparat. Konsekvenser av tilkoblingen til EUs energiunion er behandlet i Vett-heftene nr. 3 2020 Skal EU styre strømmen? og nr. 2 2017 Kampen om kraften, som også er vedlagt.

Sosial dumping har blitt et økende problem i norsk arbeidsliv på 2000-tallet. Nei til EU mener EØS-avtalens frie bevegelse og konkurranseregler begrenser mulighetene for nasjonal kontroll og et ryddig arbeidsliv – fra bemanningsbransjen til kabotasje og taxi. Seriøsitetsmodellene for offentlige anskaffelser blir også utfordret av EØS-regelverket. Selv der man har godt lovverk og tariffavtaler blir disse ofte ikke håndhevet som følge av konkurransesituasjonen både mellom bedrifter og mellom arbeidere fra hele EØS-området.  Vett nr. 1 2022 reiser spørsmålet Kan arbeidslivet reddes ut av EØS-fella? og Vett nr. 2 2018 omhandler Arbeidsliv for kvinner i Norge og EU. Heftene er vedlagt.

Videre vil vi peke på en del andre publikasjoner som burde være relevant for utvalget:

Vett 3 2022: Historier om handel – nedlasting: https://neitileu.no/aktuelt/vett-3-2022-historier-om-handel

Vett 3 2021: Alternativer til EØS-avtalen – https://neitileu.no/aktuelt/vett-3-2021-alternativer-til-eos-avtalen

Vett 2 2021: EUs nye landbrukspolitikk og handelen med landbruksvarer – https://neitileu.no/aktuelt/vett-2-2021-eus-nye-landbrukspolitikk-og-handelen-med-landbruksvarer

Vett 1 2021: Hvilken transport trenger vi? – https://neitileu.no/aktuelt/vett-1-2021-hvilken-transport-trenger-vi

EUs klimapolitikk og konsekvensene den har for Norge, rapport 2020 – https://neitileu.no/aktuelt/eus-klimapolitikk-og-konsekvensene-den-har-for-norge

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer, rapport fra Menon Economics på oppdrag fra Nei til EU, 2019 – https://neitileu.no/aktuelt/MENON

Norge og EØS: Handelsmønstere og rammer for samhandel i EØS-avtalen, Menon Economics på oppdrag fra Nei til EU, 2013 – https://www.menon.no/publication/norges-og-eos-handelsmonstere-og-rammer-for-for-samhandel-i-eos-avtalen/

Etter brexit. Utvikling i økonomi, handel og arbeidsinnvandring etter brexit, rapport fra De Facto på oppdrag fra Nei til EU, 2022 – https://www.de-facto.no/2022/01/21/etter-brexit-2/

Eksport og eksportmuligheter utenfor EU, rapport fra De Facto på oppdrag fra Nei til EU, 2021 – https://www.de-facto.no/2022/01/06/eksport-og-eksportmuligheter-utenfor-eu/

25 år med EØS – Konsekvenser for arbeidsliv og samfunn – https://neitileu.no/aktuelt/eos-meldingen-25-ar-med-eos

25 år med EØS del 2 – EØS-avtalens prinsipper og institusjoner. Konsekvenser for økonomi, fiskeri, distriktspolitikk, samferdsel, miljø, helse og mattrygghet – https://neitileu.no/aktuelt/eos-meldingen-del-2-25-ar-med-eos

Ta kontakt om utvalget ønsker en eller flere av publikasjonene i papirutgave. For spørsmål eller andre henvendelser knyttet til dette innspillet kan dere kontakte Morten Harper på epost morten.harper@neitileu.no eller tlf. 92428804.

Med vennlig hilsen

Einar Frogner, leder i Nei til EU    
Morten Harper, utredningsleder

reLATERT

Se alle arrangementer

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Nei, NRK. Nei til EUs ACER-søksmål handler ikke om å «sabotere EØS-avtalen»

14. sep. 2023

Når NRK omsider nevner søksmålet Nei til EU har reist mot staten, velger Nyhetsmorgen å gi en forvrengt og feilaktig framstilling av hva saken dreier seg om.

Kommuner, vannkraftverk og strømutgifter

11. sep. 2023

Ny rapport: Noen sammenhenger og konsekvenser av en liberalisert kraftbransje.

Acer kan stå for fall

11. sep. 2023

Uavhengig av tausheten til NRK og riksmedia er det skrevet rettshistorie i Høyesterett denne uka.

– Staten unnviker realitetene

08. sep. 2023

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

07. sep. 2023

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

ACER-saken er i gang i Høyesterett

05. sep. 2023

Nå har Høyesterett startet sin behandling av Nei til EUs anke i ACER-saken. Følg saken direkte her.

Når én pluss én blir én

04. sep. 2023

Vil Høyesterett sette strek for Stortingets praksis med å avstå suverenitet stykkevis og delt uten å gjøre opp samlet regnskap?

Se ACER-saken direkte! 

01. sep. 2023

Høyesterett har besluttet å strømme behandlingen av anken i Nei til EUs ACER-sak. Det vil si at du kan følge saken direkte på video.