Innspill til EØS-utvalget

- EØS-avtalen har hatt betydelige konsekvenser for norsk energipolitikk, skriver Nei til EU i et innspill sendt til det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget.

Nei til EU har 2. februar sendt følgende innspill til det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget. Nei til EUs styre har også nedsatt et eget EØS-utvalg som skal utrede ulike sider ved EØS-avtalen og alternative handelsavtaler.

Innspill til EØS-utvalget

Vi viser til invitasjon på EØS-utvalgets nettsider (www.eos-utredningen.no) om å gi innspill til utredningen. Nei til EU har med stor interesse lest utvalgets mandat.

I behandlingen av handlingsrommet i EØS-samarbeidet og hvordan dette kan utnyttes bedre, anser vi det naturlig at utvalget også vurderer om avtalen har endret seg på tvers av forutsetninger fra norsk side da avtalen ble inngått og behandlet av Stortinget i 1992. Særlig EUs utvikling av overnasjonale byråer og norsk tilknytning til disse gjennom EØS-avtalen bryter etter Nei til EUs vurdering både med forutsetninger om at avtalepartenes interne beslutningsprosess ikke skulle endres i St.prp. nr. 100 (1991-92) og avtalens grunnleggende to-pilarsystem. Dette temaet behandles i Nei til EUs skriftserie Vett nr. 1 2018 EØS setter suvereniteten i spill samt i Hans Petter Gravers betenkning Grunnlovens § 115 og ACER-saken (2018), som begge er vedlagt (pdf).

EØS-avtalen har hatt betydelige konsekvenser for norsk energipolitikk. Lisboatraktaten i 2009 ga EU en traktathjemmel for en felles energipolitikk, med sammenkobling av europeiske strømnett som et sentralt formål. EUs tredje energimarkedspakke operasjonaliserte dette med pålegg om ikke å begrense strømflyten, politisk uavhengige reguleringsmyndigheter i landene (som «norske» RME) og opprettelsen av energibyrået ACER. EU-kommisjonen fulgte opp med en melding om energiunionen i 2015, der energi omtales som en femte frihet i det indre markedet. Kommisjonens ambisjon for Norge er tydelig nok: «EU vil fortsette å integrere Norge fullt ut i unionens indre energipolitikk.» Meldingen la grunnlaget for fjerde energimarkedspakke («ren energi»-pakken), som ytterligere snevrer inn handlingsrommet for nasjonale reguleringer og styrker ACERs håndhevingsapparat. Konsekvenser av tilkoblingen til EUs energiunion er behandlet i Vett-heftene nr. 3 2020 Skal EU styre strømmen? og nr. 2 2017 Kampen om kraften, som også er vedlagt.

Sosial dumping har blitt et økende problem i norsk arbeidsliv på 2000-tallet. Nei til EU mener EØS-avtalens frie bevegelse og konkurranseregler begrenser mulighetene for nasjonal kontroll og et ryddig arbeidsliv – fra bemanningsbransjen til kabotasje og taxi. Seriøsitetsmodellene for offentlige anskaffelser blir også utfordret av EØS-regelverket. Selv der man har godt lovverk og tariffavtaler blir disse ofte ikke håndhevet som følge av konkurransesituasjonen både mellom bedrifter og mellom arbeidere fra hele EØS-området.  Vett nr. 1 2022 reiser spørsmålet Kan arbeidslivet reddes ut av EØS-fella? og Vett nr. 2 2018 omhandler Arbeidsliv for kvinner i Norge og EU. Heftene er vedlagt.

Videre vil vi peke på en del andre publikasjoner som burde være relevant for utvalget:

Vett 3 2022: Historier om handel – nedlasting: https://neitileu.no/aktuelt/vett-3-2022-historier-om-handel

Vett 3 2021: Alternativer til EØS-avtalen – https://neitileu.no/aktuelt/vett-3-2021-alternativer-til-eos-avtalen

Vett 2 2021: EUs nye landbrukspolitikk og handelen med landbruksvarer – https://neitileu.no/aktuelt/vett-2-2021-eus-nye-landbrukspolitikk-og-handelen-med-landbruksvarer

Vett 1 2021: Hvilken transport trenger vi? – https://neitileu.no/aktuelt/vett-1-2021-hvilken-transport-trenger-vi

EUs klimapolitikk og konsekvensene den har for Norge, rapport 2020 – https://neitileu.no/aktuelt/eus-klimapolitikk-og-konsekvensene-den-har-for-norge

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer, rapport fra Menon Economics på oppdrag fra Nei til EU, 2019 – https://neitileu.no/aktuelt/MENON

Norge og EØS: Handelsmønstere og rammer for samhandel i EØS-avtalen, Menon Economics på oppdrag fra Nei til EU, 2013 – https://www.menon.no/publication/norges-og-eos-handelsmonstere-og-rammer-for-for-samhandel-i-eos-avtalen/

Etter brexit. Utvikling i økonomi, handel og arbeidsinnvandring etter brexit, rapport fra De Facto på oppdrag fra Nei til EU, 2022 – https://www.de-facto.no/2022/01/21/etter-brexit-2/

Eksport og eksportmuligheter utenfor EU, rapport fra De Facto på oppdrag fra Nei til EU, 2021 – https://www.de-facto.no/2022/01/06/eksport-og-eksportmuligheter-utenfor-eu/

25 år med EØS – Konsekvenser for arbeidsliv og samfunn – https://neitileu.no/aktuelt/eos-meldingen-25-ar-med-eos

25 år med EØS del 2 – EØS-avtalens prinsipper og institusjoner. Konsekvenser for økonomi, fiskeri, distriktspolitikk, samferdsel, miljø, helse og mattrygghet – https://neitileu.no/aktuelt/eos-meldingen-del-2-25-ar-med-eos

Ta kontakt om utvalget ønsker en eller flere av publikasjonene i papirutgave. For spørsmål eller andre henvendelser knyttet til dette innspillet kan dere kontakte Morten Harper på epost morten.harper@neitileu.no eller tlf. 92428804.

Med vennlig hilsen

Einar Frogner, leder i Nei til EU    
Morten Harper, utredningsleder

reLATERT

Se alle arrangementer

Aksjonsdagens strømbudskap: Vis ryggrad og handlekraft!

21. mars 2023

Det å få kontroll over strømprisen handler i første rekke om politisk ryggrad og vilje. Herom rådde det stor enighet mellom innlederne på strømpriskonferansen i regi av Industriaksjonen, LO i Oslo og Nei til EU torsdag 16. mars.

Stor aksjonsdag for politisk styrte strømpriser

17. mars 2023

Flere steder over hele landet samlet fagforeningstillitsvalgte og andre aktivister seg til aksjon torsdag 16. mars for nasjonal kontroll over krafta og politisk styrte strømpriser.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

Løven i Ljubljana

13. mars 2023

Flere kraftavgjørelser de siste årene viser at EUs energibyrå Acer er langt fra noen papirtiger.

RME-pålegg: Strømselskaper må bytte navn og logo for millioner

10. mars 2023

På grunnlag av regelverk i EUs tredje energimarkedspakke krever ACERs forlengede arm, reguleringsmyndigheten RME, at en rekke nettselskaper må endre navn eller logo, selv om de nettopp har gjort akkurat det.

ESA krever begrunnelse for norsk innleieforbud

09. mars 2023

LO og Fellesforbundet jubler for et innleieforbud. Det gjør ikke EØS-tilsynet ESA, som har reist åpningssak mot Norge for mulig brudd på vikarbyrådirektivet og EØS-avtalen.

Ikke slik vi vil Norge skal framstå

07. mars 2023

Det har over lang tid utviklet seg en maktarroganse på Stortinget og blant skiftende regjeringer. En arroganse som har smittet over på både kommuner og statlige foretak med sine utallige direktører.

Respekter Grunnloven og samiske interesser

01. mars 2023

Nei til EU forventer at regjeringa tar umiddelbare skritt for å effektuere høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Energiduell på Grünerløkka

01. mars 2023

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion –  dyrere strøm eller grønnere Europa. 

Omstridte boligkrav

22. feb. 2023

EU har kommet med nok et endringsforslag til bygningsenergidirektivet. Nå kommer det advarsler om dramatisk økte bokostnader. Vil direktivet redusere energiforbruket og kutte klimautslipp – og hvor godt passer reglene for norske hjem?

Strøm og samfunnsbygging

16. feb. 2023

For over 100 år sia ble det fattet kloke beslutninger i det som den gangen var en ung nasjon. En nasjon som på mange områder lå langt etter sine naboland.

Forsyningssikkerhet i kraftbørsens vold

14. feb. 2023

Vår beredskap og forsyningssikkerhet blir overlatt til markedet og kraftbørsen. Hvor smart er det?