– Det er på tide med likeløn. Vi må aksjonere!

– Endringa går for sakte. Om vi skal halde fram i same tempo som i dag vil det ta enda 30-40 år før vi har likeløn, sa Gülay Kutal frå SV på Nei til EU si kvinnekonferanse.

Kvinnekonferansen 2018 «​Kvinne​lønn og fattige familier i Norge og EU» går føre seg i helga 27.–28. oktober. Gülay Kutal frå SV innleidde om situasjonen for kvinner i arbeidslivet i Noreg og EU og lønsgapet som ikkje blir vekk.

Stor skilnad på Noreg og EU

Gülay Kutal fortalde at det er store skilnadar på EU og Noreg når det gjeld likestilling.

– Berre to prosent av mennene i EU tek ut pappaperm. Barnehagar er få og dyre. I Noreg har vi full barnehagedekking og sytti prosent av norske menn tek ut pappapermen. Dette gjer det enklare for norske kvinner å delta i arbeidsmarknaden, enn det er for kvinner i EU.

– Vi krever lik løn og lik status for arbeid som genererer lik verdi for samfunnet. Vi har ikkje reell likestilling før vi har økonomisk likestilling.

– Likestillingskampen har vunne fram på fleire viktige område i Noreg ved å legge til rette for kvinner si deltaking i arbeidslivet og eit meir likestilt foreldreskap.

– Målet er ikkje heilt nådd og likestilingskampen må halde fram. Vi må styrke retten til heile stillingar og sikre ei verdig og likestilt lønsutvikling. Kvinner må få hjelp til ulønna omsorgsoppgåver slik at dei kan vere økonomisk uavhengige og unngå fattigdom.

– Det er framleis store arbeidslivsutfordringar for kvinner med minoritetsbakgrunn, knytt til språk, og utdanning. I tillegg vert dei framleis utsett for diskriminering på bakgrunn av etnistitet.

Sjølv om dei fleste i Noreg har romsleg økonomi er det framleis mange som slit økonomisk. Kvinner er overrepresentert blant sosialhjelpsmottakarar, einslige og personar med lav inntekt. Det er meir vanleg blant kvinner enn menn å delta i «gig-økonomien». Det vil seie midlertidige kontrakter og nulltimerskontrakter.

Kamp for lik løn

Kvinnekonferansen kvinner sin hundrelapp
Kvinner sin hundrelapp. For kvar hundrelapp ein mann tenar, tener kvinnene i snitt 87 kroner.

Kvinner i Noreg tener 87 kroner for kvar hundrelapp menn tener.

– Endringa går for sakte. Om vi skal halde fram i same tempo som i dag vil det ta enda 30-40 år før vi har likeløn.

– Kampen for likeløn er like mykje klassekamp som kvinnekamp. Det er på tide med ein likelønspott når lønsoppgjeret kjem. Vi krever lik løn og lik status for arbeid som genererer lik verdi for samfunnet. Vi har ikkje reell likestilling før vi har økonomisk likestilling.

– På Island vert arbeidsgjevarar pålagde å sikre lik løn for kvinner og menn med arbeid av lik verdi. Denne vurderinga skal gjerast på bakgrun av kompetanse, ansvar, anstrengelse og arbeidsmiljø.

– Vi må ta fatt i verdsettingsdiskrimineringa. Noko av forklaringa til lønsgapet mellom kvinner og menn ligg i dei store skilnadane i lønsnivå melom offentleg og privat sektor.

– SV ber regjeringa utgreie ein likelønsordning etter modell av Island. Vi krever også likelønspott, tiltak for auka bruk av heiltid og tiltak for å motverke den kjønnsdelte arbeidmarknaden, sa Gülay Kutal.


Flere presentasjoner fra konferansen:

Flere artikler og presentasjoner fra kvinnekonferansen: Deltidsfelle i Europa og Likestillingspolitikk i Norge og EU.

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU har signert Mangfoldsplakaten

29. mai 2024

Vi vil gjøre informasjon om kompliserte temaer lettere!

Arbeidsliv i forandring

26. mai 2024

Hvilken betydning har EØS-avtalen hatt for kampen mot sosial dumping og løsarbeid?

30 år med EØS-avtalen kort fortalt

26. mai 2024

Folkestyrerapporten: I mars utga Nei til EUs folkestyreutvalg rapporten «30 år med EØS-avtalen». Dette kapitlet gir et sammendrag av rapporten. Hele rapporten er tilgjengelig på neitileu.no, og kan kjøpes i papirutgave i Nei til EUs nettbutikk.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

1. Mai -Arbeiderane sin kampdag

29. april 2024

Gratulerer med dagen! 

26. april 2024

La oss bruke 1. mai til å stå sammen mot EU, og kjempe for en rettferdig og likestilt verden. Vi har kraften til å skape endring. La oss bruke den. 

Gå med Nei til EU 1. mai!

26. april 2024

1. mai markerer arbeidernes dag og Nei til EU samles over hele landet for å vise styrke og solidaritet i kampen for sosial rettferdighet.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Overleverte EØS-rapport til Stortinget 

14. mars 2024

Leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, Freddy André Øvstegård fra SV, mener EØS bidrar til løsarbeid, sosial dumping og et race mot bunnen. 

Ja til kvinnehelse, nei til EUs helseunion! 

04. mars 2024

Nei til EU er kritiske til helsesamarbeid med EU fordi dette kan føre til et dårligere helsetilbud. Derfor sier vi ja til kvinnehelse, og Nei til EUs helseunion.  

Del 2 Arbeidsliv i forandring - kamp mot sosial dumping og løsarbeid

12. feb. 2024

EU og EØS-avtalen har forandret europeisk og norsk arbeidsliv dramatisk. Fagbevegelsen i Europa er sterkt svekket.

Kvinnekonferanse om helse og fattigdom

19. des. 2023

Nei til EUs kvinnekonferanse 2023 ble arrangert 11. november på Røde kors konferansesenter i Oslo. Det var 42 påmeldte og hovedtema var «Pusher EU dårlig helse og fattigdom?»