– Det er på tide med likeløn. Vi må aksjonere!

– Endringa går for sakte. Om vi skal halde fram i same tempo som i dag vil det ta enda 30-40 år før vi har likeløn, sa Gülay Kutal frå SV på Nei til EU si kvinnekonferanse.

Kvinnekonferansen 2018 «​Kvinne​lønn og fattige familier i Norge og EU» går føre seg i helga 27.–28. oktober. Gülay Kutal frå SV innleidde om situasjonen for kvinner i arbeidslivet i Noreg og EU og lønsgapet som ikkje blir vekk.

Stor skilnad på Noreg og EU

Gülay Kutal fortalde at det er store skilnadar på EU og Noreg når det gjeld likestilling.

– Berre to prosent av mennene i EU tek ut pappaperm. Barnehagar er få og dyre. I Noreg har vi full barnehagedekking og sytti prosent av norske menn tek ut pappapermen. Dette gjer det enklare for norske kvinner å delta i arbeidsmarknaden, enn det er for kvinner i EU.

– Vi krever lik løn og lik status for arbeid som genererer lik verdi for samfunnet. Vi har ikkje reell likestilling før vi har økonomisk likestilling.

– Likestillingskampen har vunne fram på fleire viktige område i Noreg ved å legge til rette for kvinner si deltaking i arbeidslivet og eit meir likestilt foreldreskap.

– Målet er ikkje heilt nådd og likestilingskampen må halde fram. Vi må styrke retten til heile stillingar og sikre ei verdig og likestilt lønsutvikling. Kvinner må få hjelp til ulønna omsorgsoppgåver slik at dei kan vere økonomisk uavhengige og unngå fattigdom.

– Det er framleis store arbeidslivsutfordringar for kvinner med minoritetsbakgrunn, knytt til språk, og utdanning. I tillegg vert dei framleis utsett for diskriminering på bakgrunn av etnistitet.

Sjølv om dei fleste i Noreg har romsleg økonomi er det framleis mange som slit økonomisk. Kvinner er overrepresentert blant sosialhjelpsmottakarar, einslige og personar med lav inntekt. Det er meir vanleg blant kvinner enn menn å delta i «gig-økonomien». Det vil seie midlertidige kontrakter og nulltimerskontrakter.

Kamp for lik løn

Kvinnekonferansen kvinner sin hundrelapp
Kvinner sin hundrelapp. For kvar hundrelapp ein mann tenar, tener kvinnene i snitt 87 kroner.

Kvinner i Noreg tener 87 kroner for kvar hundrelapp menn tener.

– Endringa går for sakte. Om vi skal halde fram i same tempo som i dag vil det ta enda 30-40 år før vi har likeløn.

– Kampen for likeløn er like mykje klassekamp som kvinnekamp. Det er på tide med ein likelønspott når lønsoppgjeret kjem. Vi krever lik løn og lik status for arbeid som genererer lik verdi for samfunnet. Vi har ikkje reell likestilling før vi har økonomisk likestilling.

– På Island vert arbeidsgjevarar pålagde å sikre lik løn for kvinner og menn med arbeid av lik verdi. Denne vurderinga skal gjerast på bakgrun av kompetanse, ansvar, anstrengelse og arbeidsmiljø.

– Vi må ta fatt i verdsettingsdiskrimineringa. Noko av forklaringa til lønsgapet mellom kvinner og menn ligg i dei store skilnadane i lønsnivå melom offentleg og privat sektor.

– SV ber regjeringa utgreie ein likelønsordning etter modell av Island. Vi krever også likelønspott, tiltak for auka bruk av heiltid og tiltak for å motverke den kjønnsdelte arbeidmarknaden, sa Gülay Kutal.


Flere presentasjoner fra konferansen:

Flere artikler og presentasjoner fra kvinnekonferansen: Deltidsfelle i Europa og Likestillingspolitikk i Norge og EU.

reLATERT

Se alle arrangementer

Uten grenser, uten vern

22. mai 2023

Hvor ble det av arbeidervernet og likebehandlingen i alt mylderet?

Kamp om innleieforbud

10. mai 2023

På arbeidslivsområdet er innleieforbudet for byggevirksomhet rundt Oslofjorden et aktuelt eksempel på bruk av handlingsrommet. Forbudet er resultat av en ensidig norsk lovendring våren 2023.

Uavklart handlingsrom 

10. mai 2023

Enhver fagforening og statsråd som rokker ved markedsvendingen i arbeidslivet vil høste storm. 

Sjåfører i blindsonen

02. mai 2023

Transporten er på ville veier når de som vil drive seriøst, taper i konkurransen, og kontrollmyndighetene ikke henger med i svingene.

EUs plattformdirektiv er feil medisin mot sosial dumping  

19. april 2023

Det er uholdbart hvis Norge og partene i arbeidslivet lar EU få tolkningsretten av hva som er en arbeidstaker (og arbeidsgiver).  Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 16. april 2023.

Trondheimskonferansen 27.-29.1.2023 på Scandic Lerkendal

28. mars 2023

Lill Fanny Sæther, Johan Petter Andresen og Dag Hagen Berg deltok fra Oslo Nei til EU. Deltagerne skrev en rapport. Dette er et utdrag av rapporten. 

Aksjonsdagens strømbudskap: Vis ryggrad og handlekraft!

21. mars 2023

Det å få kontroll over strømprisen handler i første rekke om politisk ryggrad og vilje. Herom rådde det stor enighet mellom innlederne på strømpriskonferansen i regi av Industriaksjonen, LO i Oslo og Nei til EU torsdag 16. mars.

ESA krever begrunnelse for norsk innleieforbud

09. mars 2023

LO og Fellesforbundet jubler for et innleieforbud. Det gjør ikke EØS-tilsynet ESA, som har reist åpningssak mot Norge for mulig brudd på vikarbyrådirektivet og EØS-avtalen.

8. mars 2023: Kjerringer mot at EU skal styre strømmen

08. mars 2023

Uttalelse fra kvinnepolitisk utvalg til 8. mars.

– Bli med på kvinnedagen 8. mars!

06. mars 2023

Reidun Berntsen Heggen oppfordrer alle til å gå under parolen til «Kjerringer mot at EU skal styre strømmen» på kvinnedagen.

Innspill til EØS-utvalget

03. feb. 2023

- EØS-avtalen har hatt betydelige konsekvenser for norsk energipolitikk, skriver Nei til EU i et innspill sendt til det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget.

Faglig formøte under Trondheimskonferansen 2023 

01. feb. 2023

Som vanlig deltok Nei til EU ved Faglig utvalg med et formøte før årets Trondheimskonferanse. Vi satte fokus på strømpriskrisa og veien ut av den.