– Det er på tide med likeløn. Vi må aksjonere!

– Endringa går for sakte. Om vi skal halde fram i same tempo som i dag vil det ta enda 30-40 år før vi har likeløn, sa Gülay Kutal frå SV på Nei til EU si kvinnekonferanse.

Kvinnekonferansen 2018 «​Kvinne​lønn og fattige familier i Norge og EU» går føre seg i helga 27.–28. oktober. Gülay Kutal frå SV innleidde om situasjonen for kvinner i arbeidslivet i Noreg og EU og lønsgapet som ikkje blir vekk.

Stor skilnad på Noreg og EU

Gülay Kutal fortalde at det er store skilnadar på EU og Noreg når det gjeld likestilling.

– Berre to prosent av mennene i EU tek ut pappaperm. Barnehagar er få og dyre. I Noreg har vi full barnehagedekking og sytti prosent av norske menn tek ut pappapermen. Dette gjer det enklare for norske kvinner å delta i arbeidsmarknaden, enn det er for kvinner i EU.

– Vi krever lik løn og lik status for arbeid som genererer lik verdi for samfunnet. Vi har ikkje reell likestilling før vi har økonomisk likestilling.

– Likestillingskampen har vunne fram på fleire viktige område i Noreg ved å legge til rette for kvinner si deltaking i arbeidslivet og eit meir likestilt foreldreskap.

– Målet er ikkje heilt nådd og likestilingskampen må halde fram. Vi må styrke retten til heile stillingar og sikre ei verdig og likestilt lønsutvikling. Kvinner må få hjelp til ulønna omsorgsoppgåver slik at dei kan vere økonomisk uavhengige og unngå fattigdom.

– Det er framleis store arbeidslivsutfordringar for kvinner med minoritetsbakgrunn, knytt til språk, og utdanning. I tillegg vert dei framleis utsett for diskriminering på bakgrunn av etnistitet.

Sjølv om dei fleste i Noreg har romsleg økonomi er det framleis mange som slit økonomisk. Kvinner er overrepresentert blant sosialhjelpsmottakarar, einslige og personar med lav inntekt. Det er meir vanleg blant kvinner enn menn å delta i «gig-økonomien». Det vil seie midlertidige kontrakter og nulltimerskontrakter.

Kamp for lik løn

Kvinnekonferansen kvinner sin hundrelapp
Kvinner sin hundrelapp. For kvar hundrelapp ein mann tenar, tener kvinnene i snitt 87 kroner.

Kvinner i Noreg tener 87 kroner for kvar hundrelapp menn tener.

– Endringa går for sakte. Om vi skal halde fram i same tempo som i dag vil det ta enda 30-40 år før vi har likeløn.

– Kampen for likeløn er like mykje klassekamp som kvinnekamp. Det er på tide med ein likelønspott når lønsoppgjeret kjem. Vi krever lik løn og lik status for arbeid som genererer lik verdi for samfunnet. Vi har ikkje reell likestilling før vi har økonomisk likestilling.

– På Island vert arbeidsgjevarar pålagde å sikre lik løn for kvinner og menn med arbeid av lik verdi. Denne vurderinga skal gjerast på bakgrun av kompetanse, ansvar, anstrengelse og arbeidsmiljø.

– Vi må ta fatt i verdsettingsdiskrimineringa. Noko av forklaringa til lønsgapet mellom kvinner og menn ligg i dei store skilnadane i lønsnivå melom offentleg og privat sektor.

– SV ber regjeringa utgreie ein likelønsordning etter modell av Island. Vi krever også likelønspott, tiltak for auka bruk av heiltid og tiltak for å motverke den kjønnsdelte arbeidmarknaden, sa Gülay Kutal.


Flere presentasjoner fra konferansen:

Flere artikler og presentasjoner fra kvinnekonferansen: Deltidsfelle i Europa og Likestillingspolitikk i Norge og EU.

reLATERT

Se alle arrangementer

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

Hensynet til norsk arbeidsliv må gå foran hensynet til EØS-avtalen

30. april 2020

Skandalen i Trondheim der seks svenske sykepleiere ble innlosjert i et bofellesskap, har satt søkelyset på en eldreomsorg som har gjort seg avhengig av bemanningsselskap. God 1. mai!

Fri innreise for sesongarbeidere i landbruket – felles for hele EU

14. april 2020

Regjeringen har foreslått å gjøre unntak for innreiseforbudet for sesongarbeidere i landbruket.

EUs «sosiale union» vokser fram

01. april 2020

Stortinget skal snart behandle tilslutning til EUs arbeidsmyndighet ELA og Opplysningsdirektivet – EUs direktiv om tydelige og forutsigbare arbeidsforhold.

Kvinner i klimakrise

06. mars 2020

Klimakrisen rammer kvinner hardest, men kvinner og barn blir i mindre grad lyttet til når problemet beskrives og løsningene debatteres. Mange flere kvinner omkommer i naturkatastrofer, spesielt i utviklingsland.

Likestilling lønner seg

06. mars 2020

At kvinner og menn er likestilte på arbeidsmarkedet gjør ikke bare utslag i kvinners grad av frihet. Dette er også god samfunnsøkonomi. Derfor er det bekymringsverdig at sysselsettingsgapet mellom menn og kvinner i Europa øker.

Flygeblad til kvinnedagen 8. mars

03. mars 2020

Last ned 8. mars-flygebladet «Nei til uthuling av velferdsstaten, ut av EØS!»

EU-traktaten er ingen alliert i kampen mot minstelønn

27. feb. 2020

Et stort flertall i Den europeiske faglige samorganisasjonen er positive til en europeisk minstelønn. Nordisk fagbevegelse bruker EU-traktatens bokstav som motargument. Det kan bli en boomerang.

Flere hjemløse i EUs indre marked

25. feb. 2020

Europeiske hjelpeorganisasjoner advarer om en økende krise for hjemløse, og mener EUs frie flyt forsterker problemene.

Nyttig og godt møte med Fagforbundet

19. feb. 2020

Fagforbundet og Nei til EU deler bekymringen over at kommunal virksomhet presses til å tilby tjenester på ordinære markedsvilkår.