Oversikt over vedtak mot tilknytning til EUs energiunion

Her kan du se fylker, kommuner, fagorganisasjoner og parti som har vedtak mot tilslutning til EUs energibyrå Acer.

Fylker

Kommuner

Fagorganisasjoner

Parti

Organisasjoner


Uttalelsene i fulltekst

Vedtak fra fylkestinget i Nordland:

Ingen suverenitetsavståelse til EU’s energibyrå ACER.

I Nordland er den kraftforedlende prosessindustrien nøkkelindustri. Celsa, ELKEM Rana og Glencore Manganese er utgangspunkt og tyngdepunktet i Mo Industripark som er en av Norges største. ALCOA er nøkkelbedriften i Mosjøen. Planene om å finne nye bedrifter til industriparken i Glomfjord bygger på tilgang til elektrisk kraft til konkurransedyktige priser.

Det bygges nå en eksportkabel til Tyskland fra Sørlandet. I tillegg har Statnett konsesjon på en ny kabel til Skottland. Blir begge disse bygd så kan nesten halvparten av all norsk kraftproduksjon eksporteres. Krafta selges etter frimerkeprinsippet og vil gå dit prisen er høyest. I Norge er strømprisen vesentlig lavere enn i Storbritania.

Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris og miste vår viktigste konkurransefordel. Foreløpig må krafteksport fra Nordland gå via Sverige. Men det er nå fattet vedtak om utbygging av en motorvei for overførsel av kraft fra Namsos til der eksportkablene starter ved Kristiansand. Da står det ikke lange biten igjen til vårt fylke.

I denne situasjon fremmes det forslag om at Norge skal avgi suverenitet til EUs energibyrå ACER. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Konkret foreslås at ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

Nordland Fylkesting mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og ber regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til ACER.


Vedtak fra Telemark fylkesting 7. desember 2017: 

Ingen suverenitetsavståelse til EUs energiunion

Etter nyttår skal Stortinget behandle forslag om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER via overvåkingsorganet ESA. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Dermed vil tilslutning til energiunionen flytte makt og beslutningsmyndighet over norsk kraft ut av landet. Konkret foreslås at ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

Regjeringen legger opp til at myndighetsavgivelsen til EU skal kunne avgjøres av Stortinget med alminnelig flertall, med den begrunnelse at avgivelsen er «ikke inngripende». Fylkestinget i Telemark vil henstille til regjeringen om å behandle saken i henhold til Grunnlovens paragraf 115 med krav om ¾ flertall med henvisning til at en suverenitetsavståelse på et så sentralt område som energi knapt kan sies å falle under betegnelsen «ikke inngripende», og bør behandles deretter.

Telemark Fylkesting mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og ber regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå.


Vedtak frå Oppland fylkesting 13. desember 2017:

Suverenitetsavståing til EUs energibyrå ACER

Oppland fylkesting meiner norsk kraft fryst og fremst skal brukast til å utvikle næringslivet i Norge og dekke det norske energibehovet, og ber regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståing til EUs energibyrå ACER.

Det blir no bygd ein eksportkabel til Tyskland frå Sørlandet. I tillegg har Statnett konsesjon på ein ny kabel til Skottland. Blir begge desse bygd kan nesten halvparten av all norsk kraftproduksjon eksporterast. Krafta blir seld etter frimerkeprinsippet og vil gå dit prisen er høgast. I Norge er straumprisen i dag vesentleg lågare enn i Storbritannia og Tyskland.

Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere ein europeisk strømpris og miste vår viktigaste konkurransefordel, rimeleg og rein energi. Prosessindustrien i Norge står for 20 % av norsk eksport og målet bør vere ein større prosentandel enn det. Dei aller fleste av desse bedriftene er avhengige av ein føreseieleg og konkurransedyktig pris på straumen.

I denne situasjonen blir det fremma eit forslag om at Norge skal gje frå seg suverenitet til EUs energibyrå ACER via overvakingsorganet ESA. ACER har som formål å lage eit felles europeisk nett for både gass og straum der nasjonale omsyn ikkje skal takast. Medan dagens samarbeid er rådgjevande, skal ACER fatte bindande fleirtalsvedtak. Konkret blir det foreslått at ACER skal bestemme reglane for når straumen skal flyte den eine eller andre vegen gjennom eksportkablane. Dei vil også bestemme kven som skal betale ved ueinigheit og det er uklart om Norge kan stoppe eksportkablar ut frå nasjonale omsyn.

Det er også forslag om ny reguleringsmyndigheit for energi (RME) som vil bli ein helt ny statsforvaltningsmessig konstruksjon, og noko vi ikkje har hatt tilsvarande av i Norge i fredstid sidan 1905. Ein slik uavhengig reguleringsmyndigheit vil høgst sannsynleg stride mot prinsipp i Grunnloven.

Det å gje frå oss den regulatoriske myndigheit og styringsmoglegheit som i dag ligg hos NVE og Statnett, vil vere ei høgst usikker retning for norsk energipolitikk. 


Fylkesordfører i Rogaland Solveig Ege Tengesdal (KrF), fylkesutvalgsmøte 31. januar:

Svar på spørsmål fra Arne Bergsvåg, Fylkesutvalget 31. januar 18

Våren 2018 skal Stortinget behandle forslag om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER via overvåkningsorganet ESA. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Dermed vil tilslutning til energiunionen flytte makt og beslutningsmyndighet over norsk kraft ut av landet. Konkret foreslås at ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet, og det er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

Regjeringen legger opp til at myndighetsavgivelsen til EU skal kunne avgjøres av Stortinget med alminnelig flertall, med den begrunnelse at avgivelsen er «ikke inngripende». Det er ennå ikke klart hva stortingsflertallet vil ende ned på.

Problemstillingene rundt ACER er vanskelige både fordi det omhandler avgivelse av suverenitet, og fordi mye av regelverket som kommer ikke er klart.

Når det gjelder det første spørsmålet fra Bergsvåg, er det helt klart at norsk kraft skal brukes til å utvikle Norge. Det har vi også gjort helt siden Sam Eyde og Hydro brukte norsk vannkraft til å produsere kunstgjødsel. Rein og billig vannkraft var en viktig årsak til at Norge ble en industrinasjon. Behovet for å sikre rammevilkårene for industrien er derfor svært viktig. Samtidig har Norge pr i dag kraftoverskudd, og vi har stort potensial til å produsere mer. Eneste måte denne verdiskapingen kan
realiseres på er at det er et behov for denne kraften innlands, eller at den eksporteres. Siden vi har et potensiale som langt overstiger innlands behov, er vi avhengig av eksportmuligheter.

Saken blir da at ved å ha kabler til utlandet risikerer vi høyere priser og dårligere rammevilkår for kraftforedlende industri, men uten disse kablene vil det være vanskeligere å realisere ny industri innen fornybar energi.

Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris og miste vår viktigste konkurransefordel, rimelig og rein energi. Det er ikke tvil om at det å gi fra oss den regulatoriske myndighet og styringsmyndighet som i dag ligger hos NVE og Statnett vil være en svært usikker retning for norsk energipolitikk. Dette er synspunkter jeg gjerne overbringer Regjering og Storting.


Vedtak fra Trøndelag fylkesting 28.2.2018:

Det er viktig at NVE kan delta i koordineringen av regulatorene i Europa. Den utenlandskapasiteten som er etablert tilsier at Norge er tjent med at norske syn kan fremmes før beslutninger fattes.

Trøndelag fylkeskommune er imidlertid bekymret for konsekvensene av en utvikling av det europeiske energiregelverket hvor den økende detaljeringsgraden kan redusere det nasjonale handlingsrommet.

Storting og regjering må sørge for en grundig juridisk gjennomgang som utvetydig sikrer at norske myndigheter beholder full suverenitet over energiressursene. Beslutninger om utbygging av strømnettet, også nye utenlandskabler, må tas i Norge, gjennom norske konsesjoner, og det må
være en forutsetning at Statnett skal eie og drifte alle framtidige utenlandskabler.

For Trøndelag fylkeskommune er det avgjørende at en innlemmelse av rettsaktene i EUs tredje energimarkedspakke ikke medfører at ESA senere kan beslutte at vedtak i et ACER med stadig større mandat, er EØS-relevante og dermed bindende for Norges deltakelse i det indre marked på en måte som reduserer mulighetene for å nasjonal kontroll med energipolitikken i Norge.

Trøndelag fylkesting mener usikkerheten knyttet til hvilke bindinger Norge kan bli utsatt for om ACER på sikt utvikler seg til å få ytterligere beslutningskompetanse gjennom flertallsvedtak, og
usikkerheten om hvorvidt ESAs vedtakskompetanse ovenfor reguleringsmyndigheten innebærer en myndighetsoverføring i Grunnlovens forstand, tilsier at Stortinget bør reservere seg mot å innlemme dette i EØS-avtalen nå.


Vedtak fra fylkestinget i Troms 16.3.2018. Ble vedtatt med 22 mot 14 stemmer. Mdg, V, Frp og H stemte imot: 

Nei til EU`s energiunion!

Fylkestinget i Troms sier med basis i fremmet sak til Stortinget nei til norsk tilknytning til EUs energibyrå ACER.

Fylkestinget i Troms mener norsk råderett over egen energi er grunnleggende for landets utvikling og framtid, og at det er helt nødvendig å sikre nasjonal kontroll over den viktige evigvarende energiressursen som vannkrafta er.

Norge er siden den industrielle revolusjonen bygd på rimelig energi fra norske kraftverk. For å styrke videre utvikling av landet må vi sikre en stabil og rimelig energitilførsel. Norge vil trenge mer ren energi i framtida.

Stortinget skal i løpet av våren 2018 behandle hvilken makt Norge skal avgi til ACER, og en slik tilslutning vil etter fylkestingets mening kunne flytte makt og beslutningsmyndighet over norsk kraft ut av landet. Fylkestinget frykter at ACER kan pålegge EU/EØS-land å bygge flere kabler, samt bestemme hvor mye strøm som overføres. I tillegg vil strømprisene kunne bli høyere i Norge, noe som vil få konsekvenser for innbyggerne, kommuner og industri.

Fylkestinget mener derfor at:

 • Norge må basert på kjente fakta si nei til å knytte oss til EUs Energiunion (ACER)
 • Hvis saken i sin nåværende form tas til behandling – må Stortinget behandle saken med krav om ¾ flertall på grunn av suverenitetsavståelse i henhold til Grunnlovens §115.

Senterpartiet
Irene Lange Nordahl

Arbeiderpartiet
Kari-Anne Opsal

SV
Ellen Øseth

Rødt
Jens Ingvald Olsen


Grue kommune: 

Høringsuttalelse Acer - energieffektivisering

Grue kommunestyre mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og ber regjering og
Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå.

Grue kommunestyre er i mot at det avgis regulatorisk myndighet og styringsmuligheter som i
dag ligger hos NVE og Statnett.


Uttale frå Åseral kommune i høve til høyring i Stortinget om innlemming i EUs energiunion og om norsk tilslutnad til Acer

Det skal framleis vere nasjonal kontroll over energipolitikken i Noreg. Vi ynskjer ikkje ein energipolitikk som flytter makt frå norske myndigheiter til overnasjonale organ i EU.

Vi har registrert at Justisdepartementet si lovavdeling meiner at det å bli med i ACER ikkje er suverenitetsavståing. Departementet går inn for at saka blir vurdert etter §26 i Grunnlova. Dette er motsagt av juridiske ekspertar som t.d. jusprofessor Eivind Smith. Han meiner at §115 som krev tre fjerdedels fleirtal i Stortinget må nyttast. Også jusekspertane på Grunnlova, Halvard Haukeland Fredriksen og Eirik Holmøyvik, seier at ein med å unngå å bruke §115 bidreg til «å tilsløre realitetane i Norges tilknytning til overnasjonale EU –byråer». Dette bør vere eit varsku til både departement og Storting.

Mange tunge aktørar har uttalt seg i denne saka. Dei er kritiske til at regjeringa ikkje vil ha ei skikkeleg handsaming. Viss regjering og departement meiner at det er føremålstenleg for Noreg å vere med i ACER og tilsvarande organ, meiner vi at handsaming etter §115 burde vere det einaste rette for å stette Noregs Grunnlov. I saker som dette kan det vere på sin plass å minne om vetoretten i EØS – avtalen.

Vedtak i Kommunalutvalet i Åseral kommune 30.01.2018.


Enstemmig vedtak fra kommunestyret i Marnardal 6. februar 2018: 

Uttale om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER via overvåkingsorganet ESA

Den 16. mars 2018 skal Stortinget behandle forslag om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER via overvåkingsorganet ESA.

ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal prioriteres. I hht lovverket vil ACER i fremtiden i prinsippet kunne fatte flertallsvedtak, mens dagens samarbeide kun er rådgivende. Dette medfører at tilslutning til energiunionen vil medføre at norsk beslutningsmyndighet innskrenkes. Makt og beslutningsmyndighet over norsk kraft vil bli flyttet ut av landet.

I hht forslaget er det nå ACER som skal bestemme reglene for når strømtransporten skal skje - den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. ACER vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er i beste fall uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

Regjeringen legger opp til at myndighetsavgivelsen til EU skal kunne avgjøres av Stortinget med alminnelig flertall, med den begrunnelse at avgivelsen er «ikke inngripende».

Marnardal kommunestyre vil henstille til Regjeringen og Stortinget om å behandle saken i henhold til Grunnlovens paragraf 115 med krav om ¾ flertall med henvisning til at en suverenitetsavståelse på et så sentralt område som vår eget lands energiproduksjon ikke faller inn under betegnelsen; «ikke inngripende», og bør absolutt behandles i hht den angitte paragraf.

Marnardal kommunestyre mener norsk kraft primært skal forvaltes av oss selv og kunne brukes til å utvikle vårt eget land og vår egen industri og ber Regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå. Dette skal ikke reduseres til et spørsmål om strømpriser alene – det gjelder prinsippet om Norges selvråderett.

Marnardal kommunestyre 06.02.2018.


Uttale frå Høyanger kommune 30. november 2018: 

Inga avståing av suverenitet til EU sitt energibyrå ACER

Høyanger kommune er i stor grad bygt opp omkring og er avhengig av arbeidsplassane på den kraftkrevjande bedrifta Hydro Høyanger Metallverk. At ein har Verket gjev også store positive ringverknader i kommunen. Det er i tillegg mange frå nabokommunane, særleg Balestrand og Gaular, som arbeider på Verket.

Nærværet av Hydro Høyanger Metallverk er uløyseleg knytt til sikker tilgang til konkurranse-dyktig kraftpris som er føreseieleg. Det blir no bygt ein kabel for krafteksport til Tyskland frå Sørlandet. Statnett har konsesjon på ein ny kabel til Skottland. Dersom begge desse kablane blir bygde kan det bety eksport av ein veldig stor del av norsk kraftproduksjon. I både Tyskland og Storbritannia er det vesentleg høgare kraftpris enn i Noreg, og krafta blir seld dit prisen er høgast.

Det er grunn til å frykte at Noreg dermed vil importere europeisk kraftpris og dermed misse den konkurransefordelen som norsk kraftkrevjande industri er bygt på. EU sin planlagde energiunion vil føre til at norske energiinteresser møter nye utfordringar, både politisk, juridisk og økonomisk. Det er avgjerande at dei norske konstitusjonelle ordningane, som har vore grunnlaget for velstandsutvikling og fordeling i over 100 år, kan bli oppretthaldne i møtet med energiunionen.

Det er allereie stilt spørsmål ved kva som kan oppstå av utfordringar mellom EU sitt energiregulatorbyrå ACER og NVE. Vi vil åtvare mot ei tilknyting til ACER som betyr tap av norsk sjølvråderett. ACER har som formål å lage eit felles europeisk nett for både gass og straum der nasjonale omsyn skal vere underordna. Medan dagens samarbeid er rådgjevande, skal ACER kunne fatte bindande fleirtalsvedtak. Det er konkret foreslått at ACER skal bestemme reglane for når straumen skal flyte den eine eller andre vegen gjennom eksportkablane. ACER vil også bestemme kven som skal betale ved usemje, og det er uklart om Noreg kan stanse eksportkablar utifrå nasjonale omsyn.

Høyanger kommunestyre meiner at norsk kraft skal brukast til å oppretthalde og utvikle arbeidsplassane og landet vårt, ikkje seljast til høgstbydande som ei kva som helst anna vare. Vi ber derfor regjering og Storting bruke reservasjonsretten til å sikre at Noreg ikkje gjev frå seg råderett og suverenitet til ACER.

Høyanger, den 30.11.17

Petter Sortland, ordførar


Enstemmig uttalelse fra Vefsn kommunestyre 14. februar 2018: 

Ingen suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER

På Helgeland er den kraftforedlende prosessindustrien nøkkelindustri.Mulighetene for å finne nye bedrifter til industriklyngene her, bygger på tilgang til elektrisk kraft til konkurransedyktige priser.Det bygges nå en eksportkabel til Tyskland fra Sørlandet. I tillegg har Statnett konsesjon på en ny kabel til Skottland. Blir begge disse bygd så kan nesten halvparten av all norsk kraftproduksjon eksporteres. Krafta selges etter frimerkeprinsippet og vil gå dit prisen er høyest.

I Norge er strømprisen vesentlig lavere enn i Storbritannia. Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris og miste vår viktigste konkurransefordel. Foreløpig må krafteksport fra Nordland gå via Sverige. Men det er nå fattet vedtak om utbygging av en motorvei for overførsel av kraft fra Namsos til der eksportkablene starter ved Kristiansand. Da står det ikke lange biten igjen til vårt fylke.

I denne situasjon fremmes det forslag om at Norge skal avgi suverenitet til EUs energibyrå ACER. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Konkret foreslås at ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

Vefsn Kommune mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, ikke selges til høystbydende som en hvilken som helst annen vare, og ber regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til ACER.


Uttalelse fra Sunndal kommunestyre 14. februar 2018 (vedtatt med 25 mot 2 stemmer): 

Sunndal kommunestyre går sterkt imot at Noreg blir underlagt EU sitt energibyrå ACER på nokon måte. Kommunestyret krev også at saka blir behandla etter paragraf 115 i Grunnlova om suverentitetsavståing.


Uttalelse fra Sortland kommunestyre 15. februar 2018: 

Ingen suverenitetsavståelse til EU’s energibyrå ACER

I Nordland er den kraftforedlende prosessindustrien nøkkelindustri. I vår region er ny teknologi innenfor havbruk forhåpentligvis snart en realitet, og vil sannsynligvis kreve mye kraft for å kunne drives.

Det bygges nå en eksportkabel til Tyskland fra Sørlandet. I tillegg har Statnett konsesjon på en ny kabel til Skottland. Blir begge disse bygd så kan nesten halvparten av all norsk kraftproduksjon eksporteres. Krafta selges etter frimerkeprinsippet og vil gå dit prisen er høyest. I Norge er strømprisen vesentlig lavere enn i Storbritannia.

Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris og miste vår viktigste konkurransefordel. Foreløpig må krafteksport fra Nordland gå via Sverige. Men det er nåfattet vedtak om utbygging av en motorvei for overførsel av kraft fra Namsos til der eksportkablene starter ved Kristiansand. Da står det ikke lange biten igjen til vårt fylke.

I denne situasjonen fremmes det forslag om at Norge skal avgi suverenitet til EU’s energibyrå ACER. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Konkret foreslås at ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller den andre veien gjennom eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er uklart om at Norge kan stanse eksportkablene ut fra nasjonale hensyn.

Kommunestyret i Sortland mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet og dekke det Norske energibehovet, og ber regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til ACER.


Uttalelse fra Engerdal kommunestyre 15. februar 15. februar 2018:

«Engerdal kommunestyre ønsker å signalisere klart og tydelig at vi ikke støtter regjeringens forslag til endringer i lov 29.06.1990 nr. 50.

1.Vi mener at det det i en så viktig sak som har så omfattende konsekvenser for aktører rundt omkring i hele landet, burde vært lagt opp til at kommuner og fylker fikk uttale seg.

2.Vi krever at Regjeringen sørger for å behandle saken i henhold til Grunnlovens paragraf 115 med krav om ¾ flertall, siden en suverenitetsavståelse på et så sentralt område som energi, knapt kan sies å falle under betegnelsen «ikke inngripende».

3.Vi ønsker ikke at det avgis regulatorisk myndighet og styringsmyndighet som i dag ligger hos NVE og Statnett.

4. Vi mener at Norsk kraft i hovedsak skal brukes til å utvikle landet, derfor må regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER.»


Uttalelse fra Andøy kommunestyre 26. februar 2018: 

Stortinget må si nei til suverenitetsavståelse og norsk tilslutning til EUs energibyrå

Stortinget skal i mars 2018 behandle forslag der regjeringa innbyr til å gjøre Norge til deltaker i det indre marked for energi i EU.

I korthet er det et spørsmål om Norge skal overføre sin nasjonale bestemmelsesrett over våre energi- og gasskraftressurser til et nyopprettet EU organ som heter Acer (Agency for the Cooperation of EnergyRegulators).

Vannkraften har vært grunnlaget for utviklinga av Norge som industrinasjon siden tidlig på 1900-tallet. Rimelig, rein og fornybar vannkraft har gjennom norsk konsesjonslover vært et industripolitisk virkemiddel for etablering og utvikling av industriarbeidsplasser og industrisamfunn i store deler av landet, også i Nord-Norge.

Ensidige «forutsetninger» fra Stortinget om hvordan «energimarkedspakken» skal forstås i framtida, er ikke bindene for EUs organer, uten at dette blir formuleringer som EU selv eksplisitt tar inn i sitt regelverk. Energiunionen vil være i kontinuerlig utvikling og stadig mer av energipolitikken vil bli avgjort på overnasjonalt unionsnivå.

Andøy kommunestyre finner ikke at regjeringa har foretatt nødvendige vurderinger og konsekvensanalyse for implementering i norsk lov- og regelverk av EU-forordningene om grensekryssende handel med elkraft og tilslutning i Acer. Derimot foreligger det fra ulike faglig- og politisk hold sterke motforestillinger til dette – i hovedsak om:

Avgivelse av nasjonal politisk råderett over energikildene og nasjonal energipolitikk;

 • Tap av konkurransekraft og grunnlag for norsk kraftkrevende industri ved at våre komparative fortrinn på energisektoren utlignes i et EU-styrt marked;
 • Generelt høyere priser på el-kraft som rammer både vanlige forbrukere, industri og andre virksomheter i privat og offentlig sektor;
 • Negative miljøkonsekvenser ved såkalt effektkjøringer i vannkraftverkene

Stortinget må derfor nå si nei til myndighetsoverføring til EU/Acer ved å benytte reservasjonsretten som er nedfelt i EØS-avtalen.

Om det er Stortingets ønske å avgi suverenitet, så må saken behandles i henhold til grunnlovens §115 om suverenitetsavståelse, der det kreves ¾ flertall for at et vedtak skal være gyldig.


Uttalelse fra Mandal kommunestyre 22. februar 2018: 

Uttale om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER via overvåkingsorganet ESA

Den 16. mars 2018 skal Stortinget behandle forslag om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER via overvåkingsorganet ESA.

ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal prioriteres. I hht lovverket vil ACER i fremtiden i prinsippet kunne fatte flertallsvedtak, mens dagens samarbeide kun er rådgivende. Dette medfører at tilslutning til energiunionen vil medføre at norsk beslutningsmyndighet innskrenkes. Makt og beslutningsmyndighet over norsk kraft vil bli flyttet ut av landet.

I hht forslaget er det nå ACER som skal bestemme reglene for når strømtransporten skal skje - den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. ACER vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er i beste fall uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

Regjeringen legger opp til at myndighetsavgivelsen til EU skal kunne avgjøres av Stortinget med alminnelig flertall, med den begrunnelse at avgivelsen er «ikke inngripende».

Mandal bystyre vil henstille til Regjeringen og Stortinget om å behandle saken i henhold til Grunnlovens paragraf 115 med krav om ¾ flertall med henvisning til at en suverenitetsavståelse på et så sentralt område som vår eget lands energiproduksjon ikke faller inn under betegnelsen; «ikke inngripende», og bør absolutt behandles i hht den angitte paragraf.

Mandal bystyre mener norsk kraft primært skal forvaltes av oss selv og kunne brukes til å utvikle vårt eget land og vår egen industri og ber Regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå. Dette skal ikke reduseres til et spørsmål om strømpriser alene – det gjelder prinsippet om Norges selvråderett.


Enstemmig uttalelse fra Rendalen kommunestyre 15. februar 2018: 

Oversendelse av kommunestyrets vedtak ang. interpellasjon om suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER

I forbindelse med kommunestyrets møte 15. februar 2018 ble interpellasjon ang. suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER fremmet, og følgende enstemmige vedtak ble fattet av Rendalen kommunestyre i denne sammenheng:

«Rendalen kommunestyre ønsker å signalisere klart og tydelig at vi ikke støtter regjeringens forslag til endringer i lov 29.06.1990 nr. 50.

 1. Vi mener at det i en så viktig sak som har så omfattende konsekvenser for aktører rundt
  omkring i hele landet, burde vært lagt opp til at kommuner og fylker fikk uttale seg.
 2. Vi krever at Regjeringen sørger for å behandle saken i henhold til Grunnlovens
  paragraf 115 med krav om 3⁄4 flertall, siden en suverenitetsavståelse på et så sentralt
  område som energi, knapt kan sies å falle under betegnelsen «ikke inngripende».
 3. Vi ønsker ikke at det avgis regulatorisk myndighet og styringsmyndighet som i dag
  ligger hos NVE og Statnett.
 4. Vi mener at Norsk kraft i hovedsak skal brukes til å utvikle landet, derfor må regjering
  og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER.»

Uttalelse fra formannskapet i Sørreisa kommune 27. februar 2018: 

Avvis suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER

EU gjennomfører nå en prosess for å realisere et felles europeisk energimarked, og vil innlemme dette i EØS-avtalen. EUs energibyrå ACER (Europeisk energiregulatorbyrå) skal gis overnasjonal makt og myndighet. EU ønsker at Norge skal avgi suverenitet til EUs energibyrå ACER via overvåkingsorganet ESA. Dagens regjering går inn for å si ja til dette ønsket.

ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak.

Stortinget skal behandle saka i mars 2018.

Troms har en viktig kraftforedlende prosessindustri i Finnfjordbotn i Lenvik, Finnfjord as. Dette er en nøkkelbedrift i fylket.

Det bygges nå en eksportkabel til Tyskland fra Sørlandet. I tillegg har Statnett konsesjon på en ny kabel til Skottland. Blir begge disse bygd så kan nesten halvparten av all norsk kraftproduksjon eksporteres. Krafta selges etter frimarkedsprinsippet og vil gå dit prisen er høyest. I Norge er strømprisen i dag vesentlig lavere enn i Europa.

Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil nærme seg en europeisk strømpris. Vi vil miste en sentral konkurransefordel, og viktige industriarbeidsplasser settes i fare. Foreløpig må krafteksport fra Nordland gå via Sverige. Men det er nå fattet vedtak om utbygging av en «motorvei» for overførsel av kraft fra Namsos til der eksportkablene starter ved Kristiansand. Utbygging videre nordover står for tur.

EU foreslår at ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet. Det er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn. Vi avgir regulatorisk myndighet og styringsmuligheter som i dag ligger hos NVE og Statnett.

Regjeringen legger opp til at myndighetsavgivelsen til EU via EØS-avtalen skal kunne avgjøres av Stortinget med alminnelig flertall, med den begrunnelse at avgivelsen er «ikke inngripende». Sørreisa kommune vil henstille til regjeringen om å behandle saken i henhold til Grunnlovens paragraf 115 med krav om ¾ flertall. Et så sentralt område som energi knapt kan sies å falle under betegnelsen «ikke inngripende» i den nasjonale suvereniteten i Norge.

Sørreisa kommune mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og ber Regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER.

Hilsen
Jan-Eirik Nordahl
ordfører i Sørreisa


Uttalelse fra Alvdal kommunestyre 1.3.2018: 

Endring i energiloven – suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER

Alvdal kommunestyre ønsker å signalisere klart og tydelig at vi ikke støtter regjeringens forslag til endringer i lov 29.06.1990 nr. 50.

 1. Alvdal kommune mener at det det i en så viktig sak som har så omfattende konsekvenser for aktører rundt omkring i hele landet, burde vært lagt opp til at kommuner og fylker fikk uttale seg.
 2. Alvdal kommune krever at Regjeringen sørger for å behandle saken i henhold til Grunnlovens paragraf 115 med krav om ¾ flertall, siden en suverenitetsavståelse på et så sentralt område som energi, knapt kan sies å falle under betegnelsen «ikke inngripende.
 3. Alvdal kommune ønsker ikke at det avgis regulatorisk myndighet og styringsmyndighet som i dag ligger hos NVE og Statnett.
 4. Alvdal kommune mener at Norsk kraft i hovedsak skal brukes til å utvikle landet, derfor må regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER.

Uttalelse fra Vega kommunestyre:

Stortinget må si nei til suverenitetsavståelse og norsk tilslutning til EUs energibyrå

Stortinget skal i mars 2018 behandle forslag der regjeringa innbyr til å gjøre Norge til deltaker i det indre marked for energi i EU.

I korthet er det et spørsmål om Norge skal overføre sin nasjonale bestemmelsesrett over våre energi- og gasskraftressurser til et nyopprettet EU organ som heter Acer (Agency for the Cooperation of EnergyRegulators).

Vannkraften har vært grunnlaget for utviklinga av Norge som industrinasjon siden tidlig på 1900-tallet. Rimelig, rein og fornybar vannkraft har gjennom norsk konsesjonslover vært et industripolitisk virkemiddel for etablering og utvikling av industriarbeidsplasser og industrisamfunn i store deler av landet, også i Nord-Norge.

Ensidige «forutsetninger» fra Stortinget om hvordan «energimarkedspakken» skal forstås i framtida, er ikke bindene for EUs organer, uten at dette blir formuleringer som EU selv eksplisitt tar inn i sitt regelverk. Energiunionen vil være i kontinuerlig utvikling og stadig mer av energipolitikken vil bli avgjort på overnasjonalt unionsnivå.

Vega kommunestyre finner ikke at regjeringa har foretatt nødvendige vurderinger og konsekvensanalyse for implementering i norsk lov- og regelverk av EU-forordningene om grensekryssende handel med elkraft og tilslutning i Acer. Derimot foreligger det fra ulike faglig- og politisk hold sterke motforestillinger til dette – i hovedsak om:

 • Avgivelse av nasjonal politisk råderett over energikildene og nasjonal energipolitikk;
 • Tap av konkurransekraft og grunnlag for norsk kraftkrevende industri ved at våre komparative fortrinn på energisektoren utlignes i et EU-styrt marked;
 • Generelt høyere priser på el-kraft som rammer både vanlige forbrukere, industri og andre virksomheter i privat og offentlig sektor;
 • Negative miljøkonsekvenser ved såkalt effektkjøringer i vannkraftverkene

Stortinget må derfor nå si nei til myndighetsoverføring til EU/Acer ved å benytte reservasjonsretten som er nedfelt i EØS-avtalen.

Om det er Stortingets ønske å avgi suverenitet, så må saken behandles i henhold til grunnlovens §115 om suverenitetsavståelse, der det kreves ¾ flertall for at et vedtak skal være gyldig.


Uttale frå Gloppen kommunestyre 28.2.2018:

Uttale om ACER og EU sin energimarknadspakke

Gloppen kommune meiner det er avgjerande at Noreg framleis har full sjølvråderett og styring med kraftressursane, og oppmodar Stortinget om å halde på denne styringa i framtida også. 

Regjeringa har fremma tre proposisjonar for Stortinget om innlemming av EU sin tredje marknadspakke for energi. EU vedtok dette lovverket i 2009.

Etter Gloppen kommune sitt syn er eit av dei mest kontroversielle tiltaka i lovverket, Noreg si deltaking i det europeiske energibyrået ACER. Det er regulatorane som sit i ACER, altså NVE frå Norge. NVE får delta i ACER, men får ikkje stemmerett. Reint formelt er det EFTA sitt overvakingsorgan ESA som skal bestemme om norsk implementering av ACER sine vedtak. Det er likevel på det reine at dette vil vere likelydande avgjerder som ACER tek. ESA er en del av EFTA-strukturen, og har som formål å sørge for at EØS-landa følgjer pliktene sine. 

Ei sentralisering av avgjerder om energi over landegrenser, og at Noreg skal gje frå seg suverenitet til EU sitt energibyrå ACER via overvakingsorganet ESA, er ei usikker retning for norsk energipolitikk. Medan dagens samarbeid er rådgjevande, skal ACER fatte bindande fleirtalsvedtak. Det vil vere særs uheldig dersom det i eit slikt organ vert tekne overnasjonale avgjerder i strid med norske interesser. Det er også høgst usikkert korleis dette vil påverke energiprisen og tilgang til energi.

Framlegget om ny reguleringsmyndigheit for energi (RME) vil bli ein heilt ny konstruksjon i statsforvaltninga. Ei slik reguleringsmyndigheit, vil også stride mot Grunnlova sine prinsipp om folkesuverenitet. Med regjeringa sine framlegg og tilslutning til ACER vil norsk energi bli ein del av EU sin energimarknad og energi vil bli "den femte fridom". Ei slik endring kan gje langt høgare
straumprisar i Noreg, og dette vil ramme mange samfunnssektorar, ikkje minst kraftforedlande
industri, som med låge energiprisar har hatt eit viktig fortrinn, og betydd mykje for å bygge opp
landet sitt næringsliv og velferd.

Gloppen kommune meiner difor at regulatorisk mynde og styringsrett framleis må ligge hjå NVE og Statnett, og difor må Stortinget seie nei til å tilslutte seg ACER.


Hyllestad kommune hadde kommunestyremøte den 8. mars og vedtok følgjande fråsegn:

Fråsegn om innlemming av EU sin tredje energimarknadspakke i norsk lov

Hyllestad kommune meiner at Noreg framleis skal ha full sjølvråderett og styring med kraftressursane, og vi ber Stortinget sørge for at dette vert gjeldande i framtida også.

Regjeringa har fremma 3 proposisjonar for Stortinget om innlemming av EU sin tredje marknadsspakke for energi. EU vedtok dette lovverket i 2009. Eit av dei mest kontroversielle tiltaka i lovverket er Noreg si deltaking i det europeiske energibyrået ACER. Det er regulatorane som sit i ACER, altså NVE frå Norge. NVE får delta i ACER, men får ikkje stemmerett. Reint formelt er det EFTA sitt overvakingsorgan ESA som skal bestemme om norsk implementering av ACER sine avgjerder. Det er likevel på det reine at dette vil være likelydande avgjerder som ACER tek. ESA er en del av EFTA-strukturen, og har som formål å sørge for at EØS-landa føl sine forpliktingar. Ei sentralisering av avgjerder om energi over landegrenser, og at Noreg skal avgje suverenitet til EU sitt energibyrå ACER via overvakingsorganet ESA, er ei usikker retning for norsk energipolitikk. Medan dagens samarbeid er rådgjevande, skal ACER fatte bindande fleirtalsvedtak.

Det er også høgst usikkert korleis dette vil påverke energiprisen og tilgang til energi. Hyllestad kommune meiner at regulatorisk mynde og styringsrett fortsatt må ligge hos NVE og Statnett.

Forslaget om ny reguleringsmyndighet for energi (RME) vil bli ein heilt ny statsforfatningsmessig konstruksjon, og noko vi ikkje har hatt tilsvarande av i Norge i fredstid sidan 1905. Ei slik reguleringsmyndigheit, vil stride mot Grunnlova sine prinsipp.

Med regjeringa sine forslag og tilslutning til ACER vil norsk energi bli ein del av EU sin energimarknad og energi vil bli "den femte fridom". Ei slik endring kan gje langt høgare strømpriser i Noreg, og dette vil ramme mange samfunnssektorer, ikkje minst kraftforedlande industri, som med låge energiprisar har hatt eit viktig fortrinn, og betydd mykje for å bygge opp landet sitt næringsliv og velferd.

På vegne av Hyllestad kommune
Morten Askvik
Ordførar


Vedtak i Bamble kommunestyre sak 31/18: 

Ingen suverenitetsavståelse til EU-energiunion og EU-energibyrå ACER. Stortinget skal behandle forslag om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER via overvåkingsorganet ESA. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Dermed vil tilslutning til energiunionen flytte makt og beslutningsmyndighet over norsk kraft ut av landet. Konkret foreslås at ACER skal bestemme reglene f̊or når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksport kablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn. Regjeringen legger opp til at suverenitetsavståelse til EU skal kunne avgjøres av Stortinget med alminnelig flertall, med den begrunnelse at avståelsen er «ikke inngripende».

Kommunestyret i Bamble ber Storting og regjeringen om å behandle saken i henhold til Grunnlovens paragraf 115 med krav om 3⁄4 flertall med henvisning til at en suverenitetsavståelse på et så sentralt område som energi knapt kan sies å falle under betegnelsen «ikke inngripende», og bør behandles deretter.

Bamble Kommunestyre krever at norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og ber regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå̊ ACER.

Vedtatt med 17 for og 15 mot


LOs regionkonferanse i Nordland:

Stortinget må si nei til tilknytning til ACER

Vannkrafta har vært grunnlaget for utviklinga av Norge som industrinasjon siden tidlig på 1900-talet. Rimelig, rein og fornybar vannkraft har gjennom norsk konsesjonslover vært et industripolitisk virkemiddel for etablering og utvikling av industriarbeidsplasser og industrisamfunn i store deler av landet, også i Nordland.

I Nordland er den kraftforedlende prosessindustrien nøkkelindustri. Celsa, ELKEM Rana og Glencore Manganese er utgangspunkt og tyngdepunktet i Mo Industripark som er en av Norges største. ALCOA er nøkkelbedriften i Mosjøen. Planene om å finne nye bedrifter til industriparken i Glomfjord bygger på tilgang til elektrisk kraft til konkurransedyktige priser. I Ofoten er det planer om å bygge datalagre med mange gode og svært behøvde arbeidsplasser. Da vil man være avhengig på tilgang av grønn, billig og stabil kraft.

Det bygges nå en eksportkabel til Tyskland fra Sørlandet. I tillegg har Statnett konsesjon på en ny kabel til Skottland. Blir begge disse bygd så kan nesten halvparten av all norsk kraftproduksjon eksporteres. Krafta selges etter frimerkeprinsippet og vil gå dit prisen er høyest. I Norge er strømprisen vesentlig lavere enn i Storbritannia.

Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris og miste vår viktigste konkurransefordel. Foreløpig må krafteksport fra Nordland gå via Sverige. Men det er nå fattet vedtak om utbygging av en motorvei for overførsel av kraft fra Namsos til der eksportkablene starter ved Kristiansand. Da står det ikke lange biten igjen til vårt fylke.

I denne situasjon fremmes det forslag om at Norge skal avgi suverenitet til EUs energibyrå ACER. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Konkret foreslås at ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn. Ved å gi suverenitet til ACER vil vi avgi regulatorisk myndighet og styringsmuligheter som i dag ligger hos NVE og Statnett.

På denne bakgrunn oppfordrer LOs regionkonferanse i Nordland til at Stortinget skal:

 • si nei til norsk deltaking i Energiunionen i EU og å overføre makt til ACER.
 • stanse videre bygging av eksportkabler til Sentral-Europa
 • norsk kraft skal brukes til å utvikle landet.
 • sikre full nasjonal politisk kontroll over vasskrafta - vårt evigvarende arvesølv.

Uttalelse fra LO Stat Nordland: 

Ingen suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER

I Nordland er den kraftforedlende prosessindustrien nøkkelindustri. Celsa, ELKEM Rana og Glencore Manganese er utgangspunkt og tyngdepunktet i Mo Industripark som er en av Norges største. ALCOA er nøkkelbedriften i Mosjøen. Planene om å finne nye bedrifter til industriparken i Glomfjord bygger på tilgang til elektrisk kraft til konkurransedyktige priser.

Det bygges nå en eksportkabel til Tyskland fra Sørlandet. I tillegg har Statnett konsesjon på en ny kabel til Skottland. Blir begge disse bygd så kan nesten halvparten av all norsk kraftproduksjon eksporteres. Krafta selges etter frimerkeprinsippet og vil gå dit prisen er høyest. I Norge er strømprisen vesentlig lavere enn i Storbritannia.

Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris og miste vår viktigste konkurransefordel. Foreløpig må krafteksport fra Nordland gå via Sverige. Men det er nå fattet vedtak om utbygging av en motorvei for overførsel av kraft fra Namsos til der eksportkablene starter ved Kristiansand. Da står det ikke lange biten igjen til vårt fylke.

I denne situasjon fremmes det forslag om at Norge skal avgi suverenitet til EUs energibyrå ACER. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Konkret foreslås at ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

Ved å gi suverenitet til ACER vil vi avgi regulatorisk myndighet og styringsmuligheter som i dag ligger hos NVE og Statnett.

LO Stat Nordland mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og ber regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til ACER, EUs energibyrå.


Uttalelse fra LO Telemark: 

Norsk kraft skal ikke selges til høystbydende som hvilken som helst annen vare

LO Telemark ber regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER.

ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Konkret foreslås at ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene.

I Norge er den kraftforedlende prosessindustrien nøkkelindustri i mange lokalsamfunn. Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil miste vår viktigste konkurransefordel hvis store deler av all norsk kraftproduksjon eksporteres.

LO Telemark vil at Statnett har eneretten til å bygge, eie og drifte utenlandskabler.


Uttale frå LO i Indre Hardanger: 

Vestlandsopprop mot norsk tilknytning til ACER, energiunionen i EU

Vasskrafta har vore grunnlaget for utviklinga av Norge som industrinasjon sidan tidleg på 1900-talet. Rimeleg, rein og fornybar vasskraft har gjennom norsk konsesjonslover vore eit industripolitisk verkemedel for etablering og utvikling av industriarbeidsplassar og industrisamfunn i store deler av landet, ikkje minst på Vestlandet.

EU har vedtatt sin tredje energipakke, der EU sin Energiunion skal ha ei overordna rolle i nettutvikling og den europeiske kraftmarknaden i EU/EØS-området. Den norske regjeringa har foreslått at Norge blir tilknytta EU sin Energiunion gjennom ACER(Agency of Cooperation og Energy Regulators). Etter ein høyringsrunde, skal denne saka bli avgjort i Stortinget i mars 2018.

Dersom dette blir vedtatt, vil det svekke råderett og kontroll over vasskrafta og norsk kraft- og industripolitikk. Dette vil kunne få dramatiske konsekvensar gjennom auka straumprisar og nettleige for både forbrukarar, kraftforedlande industri og andre næringar.

Den landbaserte prosessindustrien har store miljøjøvenlege investeringsplanar og eit utviklingspotensiale for auka sysselsetting i distrikta. Fleire eksportkablar frå Norge til EU og auka kraftprisar i Norge basert på den europeiske kraftbørsen vil legge press på løns- og arbeidsvilkåra i industrien og undergrave industriell verdiskaping og utvikling. Dette vil og få negative ringverknader for mange industrisamfunn og industrikommunar, ikkje minst på Vestlandet.

På denne bakgrunn oppmodar vi Stortinget om å:

 • seie nei til norsk deltaking i Energiunionen i EU og å overføre makt til ACER
 • stanse vidare bygging av kablar til EU-land
 • sikre full nasjonal politisk kontroll over vasskrafta – vårt evigvarande arvesølv

Terje Kollbotn (Leiar), Ørjan Andersson (Sekretær), LO i Indre Hardanger


Uttale frå Fagleg Politisk Utval i Årdal – LO i Årdal og Årdal AP:

Me vil behalde makta over energipolitikken vår – nei til ACER

Norsk vasskraft er vårt arvesølv. Og desse ressursane våre skal sikrast gjennom eigarskap og politisk kontroll. Heimfallsretten og konsesjonslovene har mellom anna sytt for verdiskaping og regulering av krafta vår til det beste for fellesskapet. Me går imot ei myndigheitsoverføring over kraftnett og kraftsystem til EUs ACER.

EU ynskjer gjennom den tredje energimarknadspakken, samt utviklinga av ACER, å lage eit felles europeisk nett for både gass og straum der nasjonale omsyn ikkje skal takast. Medan dagens samarbeid er rådgjevande, skal ACER fatte botne fleirtalsvedtak.

Meir omfattande kraftutveksling med kontinentet vil jamne ut straumprisen til eit «europeisk» nivå. Den kraftforedlande industrien er sjølve hovudpulsåra i mange lokalsamfunn. Berre nokre øre i auka straumprisar kan gje industridød for mange av våre hjørnesteinsbedrifter. Denne industrien har utvikla seg til å være verdas leiande på teknologi, lave klimautslepp og bidreg med store eksportinntekter til staten.

Blir dette vedteke, får det dramatiske konsekvensar for nasjonal kontroll over vasskraftsystema som i tillegg vil gje auka strømprisar for forbrukar, industrien og det offentlige!

Difor krev FPU - LO i Årdal og Årdal AP at:

 • Noreg må sei nei til å knyte oss til EU sin Energiunion (ACER).
 • Noreg må stoppe all vidare bygging av kablar til EU land.
 • Saken har så stor betyding for norske forbrukarar og industri at vedtak i Storting krev ¾-dels fleirtal grunna suverenitetsavståelse § 115.
 • Vår viktigaste evigvarande energiressurs, vasskrafta, må ha nasjonal kontroll.

Uttale frå LOs regionkonferanse i Rogaland 15. mars 2018: 

LOs regionkonferanse i Rogaland oppmodar enstemmig Stortinget om å:

Regionkonferansen tilslutta seg og - enstemmig - til Vestlandsoppropet mot norsk tilslutning til ACER. 


Uttalelse fra årsmøte i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, avd. 029 av Fagforbundet, 31. januar 2018: 

Uttalelse om Norges tilknytning til EUs energibyrå ACER

Norge er siden den industrielle revolusjonen bygd på billig energi fra norske kraftverk. For videre utvikling av landet må vi sikre en stabil og billig energitilførsel. Norge vil trenge mer rein strøm i framtida. Vi må derfor sikre nasjonal kontroll over den viktige evigvarende energiressursen vannkrafta er.

Stortinget skal i løpet av våren 2018 behandle hvilken makt Norge skal avgi til ACER. En slik tilslutning vil flytte makt og beslutningsmyndighet over norsk kraft ut av landet.

Acer kan pålegge EU/EØS-land å bygge flere kabler og bestemme hvor mye strøm som overføres. I tillegg vil strømprisene bli høyere i Norge, noe som vil får konsekvenser for innbyggerne, kommuner og industri.

Derfor:

 • Norge må si nei til å knytte oss til EUs Energiunion (ACER).
 • Stortinget må behandle saken med 3⁄4 flertall på grunn av suverenitetsavståelse i henhold til Grunnlovens §115.
 • Norge må stanse all videre bygging av kabler til EU-land

Uttalelse fra tillitsvalgte i Elkem: 

Nei til norsk deltakelse i EUs energiunion Acer – Stans av all videre utbygging av kabler til land i EU

Elkem har, sammen med andre industrielle aktører, i over hundre år gjennom videreforedling av den rene og fornybare vannkraften over hele landet skapt store verdier for det norske samfunnet, for lokalsamfunn, ansatte og sine eiere.

Dette har vært mulig som følge av at det norske samfunnet ved Storting og regjering i alle år, gjennom en aktivt og ønsket politikk, har medvirket til at rammevilkårene for benyttelse vannkraften til videreforedling, har skapt en vinn, vinn situasjon for staten og for Elkems eiere og ansatte.

Den norske staten har, sammen med ansatte i Elkem, leverandører og underentreprenører til Elkem og lokalsamfunn, fått tilført store verdier som igjen har sterkt medvirket til den positive utviklingen av landet.

Norske politikere og Stortinget har i alle år frem til det siste, i stor grad ivaretatt vannkraften – vårt arvesølv - som en felles ressurs som skal komme Norge og dets innbyggere til gode.
Disse våre fremste menn, har hatt hensynet til landet og dets innbyggere som den viktigste oppgaven ved ivaretakelse av vannkraften-ressursen som vårt land er velsignet med.

Vannkraften har på denne bakgrunn vært grunnlaget for en utvikling av Norge som industrinasjon og således sterkt medvirket til den norske velstandsutviklingen i bygd og by.

Utallige lokalsamfunn fra nord til sør har blitt etablert som følge av vannkraften og via videreforedling innen industriell produksjon, skapt enorme verdier som har kommet felleskapet til gode.

Vi registrer beklageligvis at deler av det norske politiske miljøet med regjeringen i spissen sammen med aktører innen salg av vannkraft, nå ønsker å rasere store deler av det norske næringslivet ved å aktivt arbeide for å knytte Norge til EUs Energiunion ACER.

Om dette blir virkelighet vil det få katastrofale konsekvenser for den energiforedlende industrien i Norge og det øvrige næringslivet, samt for den vanlige forbrukeren gjennom sterkt økte strømpriser og nettleie.

Det er utrolig at den norske regjeringen ved en slik ønsket politikk går i spissen for å legge til rette for bygge ned store deler av det norske næringslivet, noe som vil bli konsekvensen dersom dette blir vedtatt av Stortinget.

Vi krever derfor at:

 • Den norske regjeringen oppfyller sin primæroppgave, dvs. å ivareta det norske samfunnets fellesinteresser ved at si nei til EUs Energiunion, ACER.
 • Stanse all videre bygging av kabler til EU-land.
 • Sikre full nasjonal kontroll over vannkraften - vår viktigste energiressurs.

Ålvik 8. februar 2018.

For ansatte i Elkem

Per Tronvoll, Elkem Thamshavn 
Einar Støfringshaug,Elkem As
Terje-Andre Hanssen, Elkem Fiskaa

Fagforeningslederne ved Elkem Tana, Hans-Petter Johansen – Elkem Salten, Jan-Harald Karlsen –
Elkem Rana, Per Roar Aas – Elkem Bremanger, Knut Sande,– Elkem Bjølvefossen, Sverre Linga.


Høringsuttalelse fra Regionstyret i Fagforbundet Hedmark:

Nei til EUs energibyrå

Olje- og energidepartementet foreslår flere endringer i energiloven.

Endringene som foreslås vil føre til at Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) mister rollen som øverste regulerende energimyndighet i Norge.

Det foreslås å gi EUs energibyrå ACER ansvaret. ACER vil få myndighet til å både vedta og håndheve saker som griper inn i nasjonal styring og kontroll.

Forslaget fra departementet vil føre til at Norsk energi vil bli en del av EUs energimarked og energi vil bli «den femte frihet».

Fagforbundet Hedmark mener at Norges vannkraft er vårt arvesølv. Det er Norge som skal ha kontroll og råderett over vannkrafta som har vært Norges viktigste felleskapsressurs i over 100 år.

Nasjonal kontroll og langsiktig forvaltning har vært bærebjelken i norsk energipolitikk, og bidratt til levelige strømpriser for både forbrukerne, industrien og det offentlige.

Dersom Stortinget vedtar å tilslutte Norsk energi via ACER og dermed bli en del av EUs energimarked, frykter Fagforbundet Hedmark at det med stor sannsynlighet vil føre til høyere strømpriser i Norge. Det vil ramme privatpersoner, kommuner og ikke minst industrien som til nå har hatt et viktig konkurransefortrinn med lave og forutsigbare strømpriser.

Fagforbundet Hedmark sier NEI til EUs energibyrå!

Regionstyret
Fagforbundet Hedmark
v/ Helene Harsvik Skeibrok
Regionleder


Årsmøtet i Forbundet for Leiing og Teknikk – avd. 86 Høyanger:

Nei til sal av kraft-Noreg

Forbundet for Leiing og Teknikk, avd. 86, vil med dette seie klart i frå om at nasjonal sjølvråderett med vasskrafta og kraftsystemet må oppretthaldast.

Kraftbransjen har i fleire år ergra seg over låge prisar. Statkraft har til og med rekna på at selskapet har tapt vel ein milliard kr på styresmaktbestemte kontraktar om levering i industrien. Vårt utgangspunkt har vore det motsette. Vi har kjempa for kontraktar som gjer arbeidsplassane i den kraftkrevjande industrien mindre utrygge. Ikkje nok med det; billeg elektrisk kraft utgjer ein viktig konkurransefordel for all norsk næringsverksemd.

Utanlandskablane, eller eksportkablane, som vi vel å kalle dei, vil føre til auka kraftprisar. Kraftbransjen vil derfor, med hjelp frå Statnett, byggje eksportkablar til Storbritannia som før jul hadde dobbelt så høg kraftpris som i Noreg. Kablane som blir bygde, vil eksportere kraft og konkurransefordel og importere høgare kraftprisar. Dette er ein trussel mot all næringsverksemd, det vil svekke kommuneøkonomien og dei offentlege tenestene, og det vil bety eit innhogg i lommeboka til arbeidarklassen og lønsmottakarar flest.

EU har eit mål om ein felles marknad for kraft. EU vil gjennom energibyrået ACER kunne påleggje EU/EØS-land å byggje kablar over grensene dersom forskjellen i straumprisen blir meir enn to øre mellom EU-land.

No foreslår regjeringa at Stortinget gjennom alminneleg fleirtal skal knyte Noreg til EUs energibyrå ACER. Etter vår meining er dette eit såpass alvorleg avkall på nasjonal sjølvråderett at det krev ¾ fleirtal i samsvar med Grunnlova § 115.

FLT-avd. 86 krev derfor:

 • Stans i all vidare bygging av kablar til EU-land fordi det fører til prisvekst
 • At Stortinget seier nei til overføring av makt og mynde til ACER
 • At eit vedtak om å gje avkall på nasjonal sjølvråderett ikkje kan gjerast utan ¾ fleirtal i Stortinget.

Årsmøte i Fellesforbundet avd. 25 sier nei til EUs energiunion ACER. Og stiller seg også meget kritisk til måten det blir behandlet på i Stortinget. Uttalelsen fra årsmøtet lyder som følger:

Nei til norsk deltakelse i EUs energiunion ACER – Stans av all videre utbygging av kabler til land i EU

Industrien har i over hundre år gjennom videreforedling av den rene og fornybare vannkraften over hele landet skapt store verdier for det norske samfunnet, for lokalsamfunn, ansatte og sine eiere. Dette har vært mulig som følge av at det norske samfunnet ved Storting og regjering i alle år, gjennom en aktivt og ønsket politikk, har medvirket til at rammevilkårene for benyttelse vannkraften til videreforedling, har skapt en vinn, vinn situasjon for staten og bedriftene og ansatte. Den norske staten har, sammen med industrien, fagbevegelsen og lokalsamfunn, fått tilført store verdier som igjen har sterkt medvirket til den positive utviklingen av landet. Norske politikere og Stortinget har i alle år frem til det siste, i stor grad ivaretatt vannkraften – vårt arvesølv - som en felles ressurs som skal komme Norge og dets innbyggere til gode.

Disse våre fremste menn, har hatt hensynet til landet og dets innbyggere som den viktigste oppgaven ved ivaretakelse av vannkraften-ressursen som vårt land er velsignet med. Vannkraften har på denne bakgrunn vært grunnlaget for en utvikling av Norge som industrinasjon og således sterkt medvirket til den norske velstandsutviklingen i bygd og by. Utallige lokalsamfunn fra nord til sør har blitt etablert som følge av vannkraften og via videreforedling innen industriell produksjon, skapt enorme verdier som har kommet felleskapet til gode.

Vi registrer beklageligvis at deler av det norske politiske miljøet med regjeringen i spissen sammen med aktører innen salg av vannkraft, nå ønsker å rasere store deler av det norske næringslivet ved å aktivt arbeide for å knytte Norge til EUs Energiunion ACER. Om dette blir virkelighet vil det få katastrofale konsekvenser for den energiforedlende industrien i Norge og det øvrige næringslivet, samt for den vanlige forbrukeren gjennom sterkt økte strømpriser og nettleie.

Det er utrolig at den norske regjeringen ved en slik ønsket politikk går i spissen for å legge til rette for bygge ned store deler av det norske næringslivet, noe som vil bli konsekvensen dersom dette blir vedtatt av Stortinget.

Fagbevegelsen har gitt entydig beskjed om at innmelding i ACER er uakseptabel, både i forhold til nasjonal kontroll og norske arbeidsplasser. 10 av 17 fylkeslag i Arbeiderpartiet har sagt det samme. Likevel inngås det avtaler på stortinget for å trumfe ACER igjennom i all hastverk. Dette er en uakseptabel handlemåte.

Fellesforbundet avd. 25 vil støtte faglige initiativ for å utredet om et slik vedtak på stortinget er i strid med Grunnloven. Det vil si i strid med kravet om 3/4 flertall når nasjonal selvråderett skal avstås. Hvis ja på dette, bør Stortinget stevnes for retten.

Vi krever derfor at:

 • Den norske regjeringen oppfyller sin primæroppgave, dvs. å ivareta det norske samfunnets fellesinteresser ved at si nei til EUs Energiunion, ACER.
 • Stanse all videre bygging av kabler til EU-land.
 • Sikre full nasjonal kontroll over vannkraften - vår viktigste energiressurs.

Uttalelse fra SVs landsstyre: 

SVs landsstyre går imot norsk tilknytning til  ACER

Vedtatt i SVs landsstyre november 2017

SVs landsstyre går imot norsk tilknytning til ACER - en overnasjonal regulatormyndighet for  strømmarkedet - og vil beholde nasjonal kontroll over reguleringen av strømmarkedet.

Regjeringen har fremmet sin innstilling til behandling av sak om EUs tredje energimarkedspakke, som omfatter en forordning om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter på energiområdet (ACER), samt til en forordning  om grensekryssende krafthandel.

Vannkraften er en fornybar ressurs, og må benyttes til å skape arbeidsplasser og erstatte  fossil energi. Kraftkrevende grønn industri må sikres gode langsiktige kraftkontrakter og  rammevilkår.

Statlig eierskap og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må være en forutsetning for eventuelle ytterligere mellomlandsforbindelser. Nye kabelprosjekter må veies opp mot norsk  industriutvikling, arbeidsplasser og muligheten for utfasing av fossil energi i Norge.

Det er viktig at vi har nasjonal kontroll for regulering av strømnettet og strømmarkedet. ACER vil utfordre den nasjonale kontrollen som vi har i dag. Det er i forordningen lagt opp til at byrået vil ha en vedtakskompetanse i spørsmål om tilgang til grenseoverskridende  infrastruktur der nasjonale myndigheter ikke blir enig, herunder vilkår og betingelser for adgang til grensekryssende infrastruktur. Dette kan blant annet vedrøre tildeling av kapasitet og flaskehalshåndtering for grensekryssende handel.

Landsstyret mener at tilslutning til ACER vil slik SV ser det innebære en avgivelse av norsk suverenitet. Det er også uklart hva en tilslutning i dag vil bety av fremtidig suverenitetsavståelse, og hvor mye nasjonal styring vi vil miste på sikt. Nordland fylkesting gjorde et enstemmig vedtak mot suverenitetsavståelse til EU, og SV vil oppfordre til lokal motstand i denne saken. Avgivelse av norsk suverenitet må behandles etter Grunnlovens § 115, der vedtak krever tre-fjerdedels flertall i Stortinget. SV mener at dette er en slik type sak.


Uttalelse fra Telemark Arbeiderparti: 

Fra Fylkessekretær i Telemark Arbeiderparti:

Telemark Arbeiderparti har spilt inn til Ap-sentralt at vi mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, industriell vekst innenfor kraftforedlende industri og viktige nye næringer som f.eks datalagring.

Telemark Arbeiderparti ber regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå.


Vedtatt av representantskapet i Buskerud Arbeiderparti 6.3.2018:

Norge må beholde kontrollen over norsk kraft

Buskerud Arbeiderparti mener det er avgjørende viktig å sikre nasjonal politisk kontroll over Norges energiressurser. Offentlig eierskap og kontroll over norske vannkraftressurser er et viktig virkemiddel for å sikre fellesskapets interesser, og muligheter til å bruke norsk fornybar kraft til viktig verdiskaping i Norge.

Buskerud Arbeiderparti er bekymret for konsekvensene av regjeringens forslag om at Norge skal overføre myndighet til EU i forbindelse med Norges tilslutning til EUs energiunion, og forslaget om å tillate private strømkabler til utlandet.

Forslaget om å avgi Norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER har som formål å tilrettelegge for et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak.

Buskerud Arbeiderparti mener norsk kraft skal brukes til å utvikle Norge. I et slikt perspektiv er det viktig at norske myndigheter sørger for at norsk kraft er under nasjonale myndigheters kontroll. Vi mener derfor at Stortinget må reservere Norge mot suverenitetsavståelse til ACER, og gjennom lov sikre at det ikke etableres private strømkabler til utlandet.


Fylkestingsgruppa i Hordaland Arbeidarparti 8. mars:

Nei til å gje bort norsk strøm til Europa!

Fylkestingsgruppa i Arbeidarpartiet støtta eit framlegg der det blant anna står:

«Hordaland fylkesting meiner usikkerheten knytta til kva bindingar Noreg kan verta utsett for om ACER på sikt utviklar seg til å få ytterlegare avgjerdskompetanse gjennom fleirtalsvedtak, og usikkerheten om ESA sin vedtakskompetanse ovanfor reguleringsmyndigheten inneber ein overføring av myndighet i Grunnlovens forstand, tilseier at Stortinget bør reservera seg mot å ta dette inn i EØS-avtalen no.»

FrP- og Høgre- gruppa blokkerte vedtaket i fylkestinget i Hordaland. 


Årsmøtet i Telemark Arbeiderparti 18. mars 2018: 

Telemark Arbeiderparti sier nei til Acer

«Telemark Arbeiderparti sier et klart nei til å avgi suverenitet over den viktige styringsretten norske myndigheter har over landets naturressurser. Vannkrafta er fellesskapets eiendom og skal nå og i fremtida være organisert slik at offentlig eierskap sikres med minimum 2/3 offentlig eierskap.

Telemark Arbeiderparti er for kraftutveksling og kraftsamarbeid. Det forutsetter at Stortinget sikrer trygghet for en framtidig energipolitikk som bygger videre på historiske verdier som norsk sjølråderett over vannkraftressursene.

Vannkraftressursene er fellesskapets eiendom og skal forvaltes til det beste for det norske folk.

Telemark Arbeiderparti legger til grunn at alle fremtidige endringer av regelverket som kommer i strid med norsk suverenitet eller styring av kraftressursene som i dag, medfører at Norge umiddelbart reserverer seg og sier nei til avtaleverket.

I tråd med krav fra LO krever Telemark Arbeiderparti at Stortingsgruppa sier nei til EUs tredje energimarkedspakke nå. Telemark Arbeiderparti krever en formell avklaring fra EU av Arbeiderpartiets landsstyrets krav. Stortingsgruppa må sikre at Norge ikke binder seg til EUs tredje energimarkedspakke dersom EU ikke aksepterer disse kravene. En eventuell beslutning i Stortinget må fattes etter grunnlovens §115.

Telemark Arbeiderparti mener Energimarkedspakke 3 også må ses i sammenheng med Energimarkedspakke 4 som er under behandling i EU nå. Telemark Arbeiderparti krever at det foretas en grundig konsekvensutredning før den fjerde energipakka vurderes.»


Uttale frå årsmøtet i Vinje Arbeidarparti:

Noreg må ikkje gå med i ACER

Kven skal i framtida ha makt og styring over norsk energipolitikk?

Regjeringa vil innføre EUs energipakke i EØS og leggje Noreg under EU sitt Agency for Cooperation of Energy Regulators, ACER, via overvakingsorganet ESA.

Stortinget skal handsama saka i mars 2018

Vinje arbeidarparti vil på det sterkaste frårå ei slik suverenitetsavståing til EUs energiunion.

Vinje arbeidarparti oppmodar at Arbeidarpartiet sentralt står samla og krev at saka blir handsama etter paragraf 115 i Grunnlova. Den såkalla suverenitetsparagrafen set krav om tre firedels fleirtal for at saker som gjeld suverenitetsavståing på så grunnleggande område som energi skal gå gjennom. Medlemskap i EUs ACER-ordning inneber overføring av makt på energiområdet til overnasjonale organ der me ikkje er medlem.


Uttalelse fra årsmøtet i Sunndal Arbeiderparti:

Sunndal Ap sier nei til suverenitetsavståelse til EUs energiunion

Av Janne Merete Rimstad Seljebø, varaordfører i Sunndal (Ap)

I årsmøtet til Sunndal Arbeiderparti den 25. januar-18, fikk jeg et enstemmig årsmøte med på følgende vedtak:

– Saken har såpass stor betydning for norske forbrukere og industri at vedtak i Stortinget krever ¾ flertall pga. suverenitetsavståelse §115.

– Norge må stanse all videre bygging av kabler til utlandet.

– Vår viktigste evigvarende energiressurs vannkrafta må Norge ha nasjonal kontroll over.

Begrunnelse:

Innen mars 2018 skal Stortinget behandle forslag om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER via overvåkingsorganet ESA. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Dermed vil tilslutning til energiunionen flytte makt og beslutningsmyndighet over norsk kraft ut av landet. Konkret foreslås at ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn. Regjeringen legger opp til at myndighetsavgivelsen til EU skal kunne avgjøres av Stortinget med alminnelig flertall. Regjeringa vil i hurtigtogsfart få Norge til å slutte seg til EUs Energiunion (ACER) som skal bestemme over norsk kraftpolitikk som vil få dramatiske økte priser for forbrukere, norske kommuner og industrien med fare for nedleggelser. Flere utbygginger av kraftkabler må stanses ikke minst den private kabel som den blå-blå regjeringa vil overlate til private aktører. Private oppkjøpere som kan kjøpe opp vårt arvesølv. Sunndal Arbeiderparti mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og ber regjering og Stortinget reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå.»

Dette er en stor og viktig sak som det kan være krevende å sette seg inn i. Det blir heller ikke bedre når jeg føler at slike viktige saker «går under radaren» med tydelig ønske om at saken skal gli stille forbi. Dette er en trend som jeg mener den sittende regjering bruker i flere store saker. Kort høringstid, kort behandlingstid og høringer lagt til ferietider, eller lag støy rundt mindre viktige saker for å ta bort oppmerksomheten fra saker som virkelig har betydning for landet Norge og oss nordmenn. En kan også føle at stortingsgruppene i de fleste partier gjerne velger å behandle vanskelige/store saker i sin egen stortingsgruppe uten at medlemsmassen og lokalpartiene får sagt sitt.

Derfor er det veldig viktig at vi er våkne og tar tak i sakene for å si fra om vårt syn. I denne saken bør det mobiliseres bredt, og det er med glede jeg ser flere fagforeninger som Industri Energi, Fagforbundet og Naturvernforbundet markerer seg godt i saken. Jeg vil også takke Erling Outzen (SV) som i kommunestyret den 14. februar kommer med en interpellasjon. Der kom du meg i forkjøpet, Erling.

Ordfører Ståle Refstie har i ettertid vært på Landssammenslutninga av vasskraftkommuner (LVK) sin regionsamling og innhentet flere opplysninger i saken. Derfor forventer jeg et godt og klart svar fra ordføreren, at kommunestyret stiller seg enstemmig bak interpellasjonen og at ordføreren i sitt svar tar med seg flere av elementene ifra vedtaket i Sunndal Arbeiderparti. Vårt vedtak går lenger enn Erling Outzens interpellasjon, ved at Sunndal Arbeiderparti sier klart fra om at Norge må stanse all videre bygging av kabler til utlandet. Vedtaket i kommunestyret bør oversendes alle partigruppene på Stortinget.


Uttalelse fra årsmøtet i Sauda Arbeiderparti 29. januar 2018:

Vi vil styre over krafta vår selv - Nei til ACER

Et av suksess momentene til Norges utvikling og velferdsutbygging har vært tilgangen på kraft til norsk industri. Tanken om at det norske folk skal eie og kontrollere kraftressursene har hele tiden vært avgjørende for vår utvikling som industrinasjon.

Våre kommuner er i en unik situasjon med tanke på at her er både er kraftkrevende og kraftgivende industriarbeidsplasser. Framsynte politikere så tidlig at utenlandske eiere ikke måtte få kontroll over vannkrafta vår, men at ressursene måtte sikres gjennom eierskap og politisk kontroll. Hjemfallsretten og konsesjonslovene har blant annet sørget for verdiskapning og regulering av krafta vår til det beste for fellesskapet.

EU ønsker gjennom den tredje energimarkedspakken samt utviklingen av ACER for å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak.

Mer omfattende kraftutveksling med kontinentet vil jamne ut strømprisen til et «europeisk» nivå. Bare noen øre økning i strømprisen kan gi industridød for mange av våre hjørnesteinsbedrifter. Det blir ikke lenger mulig å prioritere stabil og billig krafttilførsel til norsk industri hvis EUs energibyrå mener krafta trengs mer på kontinentet.

Arbeiderpartiet kan ikke sitte med foldede hender å se på at dette skjer. En av politikernes viktigste oppgaver er å sikre arbeidsplasser, og dette gjøres i stor grad gjennom å sørge for forutsigbarhet for norsk industri. Norsk energi skal brukes til å produsere industriprodukter i Norge, og den skal ikke eksporteres som en råvare.

Derfor krever vi at:

Norge må si nei til å knytte oss til EUs Energiunion (ACER). Saken har såpass stor betydning for norske forbrukere og industri at vedtak i Storting krever ¾-dels flertall på grunn av suverenitetsavståelse § 115. Vår viktigste evigvarende energiressurs vannkrafta må ha nasjonal kontroll.


Uttale fra Årsmøte i Åseral Arbeiderparti, 22.01.2018.

Norge må ha fortsatt nasjonalt eierskap og kontroll over kraftressursene!

Åseral Arbeiderparti mener at Arbeiderpartiet må bruke reservasjonsretten i EØS- avtalen og avviser tilslutning til EUs energiunion.

Siste del av denne energiunionen, også kalt den tredje energimarkedspakka, ble vedtatt i EU i 2009 og inneholder en serie med forordninger og direktiv som skal sikre EU effektiv overnasjonal styring av energiunionen.

Fra 2021 skal medlemsstatene sende inn årlige energiplaner som EU-kommisjonen skal godkjenne og kan kreve endringer i.

Det er energibyrået Acer som skal overvåke nasjonale reguleringsmyndigheter og systemoperatører, f.eks. Norges vassdrags- og energidirektorat.

EU krever at reguleringen i Norge overtas av RME, som skal skilles ut fra NVE og at RME skal være helt uavhengig av nasjonale myndigheter. RME skal rette seg etter alt det ACER bestemmer. Kommandolinjen blir at vedtak i Acer sendes til ESA, EØS-avtalens overvåkingsorgan, som ordrett vedtar samme forslag og sender det til RME, som helt uavhengig av nasjonale myndigheter, fatter samme vedtaket. Dermed får Acer reell håndhevings- og vedtaksmyndighet over norsk energisektor. Norge har ikke stemmerett i Acer.

Acer kan bestemme oppbygging av infrastruktur som krysser grenser og adgang til nettverk og forsyningssikkerhet og prosjekter av felles interesse. Acer kan også pålegge Norge å betale for kraftkabler og rørledninger til andre land.

Acer skal ha kunnskap til å godkjenne vilkår som binder medlemsstatene ved f.eks. tildeling av kapasitet og håndtering av flaskehalser ved grensekryssende virksomhet.

LO er i sitt høringssvar skeptisk til at den nasjonale kontrollen over energi-forsyningen reduseres på grunn av overføring av strategi- og beslutnings-myndighet til EU og Acer.

Advokatforeningen er kritisk til sittende regjerings ønske om å bruke § 26 i Grunnloven for tilslutningen til Acer. Advokatforeningen ønsker en utredning der også § 115 er med i vurderingen.

Arbeiderpartiet må sikre det historisk viktige eierskapet over kraft- og energisektoren som har vært så viktig for industrialisering og velstandsutviklingen i Norge!


Uttalelse fra styret i Alstahaug Ap: 

Ingen suverenitetsavståelse til EUs energiunion

Alstahaug Arbeiderparti ber Arbeiderpartiet om å stemme mot suverenitetsavståelse til EUs energiunion når saken kommer opp i Stortinget.

Alstahaug Arbeiderparti vil henstille om å behandle saken i henhold til Grunnlovens paragraf 115 med krav om tre fjerdedels flertall. Suverenitetsavståelse på et så sentralt område som energi, kan neppe sies å falle under betegnelsen «ikke inngripende», og bør behandles deretter.

Alstahaug Arbeiderparti mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og ber derfor om at Arbeiderpartiet stemmer for at Stortinget skal reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå.


Uttalelse fra medlemsmøtet i Notodden Arbeiderparti 

Hvem skal i framtida ha makt og styring over norsk energipolitikk?

Regjeringa vil innføre EUs tredje energimarkedspakke i EØS og legge Norge under ACER
via overvåkingsorganet ESA. Statnett og NVE foreslås avviklet og ACER skal danne et felles nett for gass og strøm der nasjonale hensyn ikke lenger vil gjelde.

Saken skal opp til behandling i Stortinget i mars 2018. 

Notodden Arbeiderparti vil på det sterkeste fraråde en slik suverenitetsavståelse til EUs energiunion.

Notodden Arbeiderparti vil henstille at Arbeiderpartiet sentralt står samlet og krever saken behandlet i henhold til Grunnlovens paragraf 115, der det kreves 3/4 flertall i saker som gjelder suverenitetsavstå­else på et så sentralt område som energi er for Norge.

Medlemsmøtet i Notodden Arbeiderparti vedtok å oversende oppfordringa direkte til Arbeiderpartiet sentralt og Telemark Arbeiderparti.

Notodden 29.1.2018,
Gry Fuglestveit, leder av Notodden Arbeiderparti


Uttalelse fra Audnedal Arbeiderparti: 

Audnedal Arbeiderparti vil på det sterkeste fraråde en slik suverenitetsavståelse til EUs energiunion. Audnedal Arbeiderparti vil henstille til at Arbeiderpartiet sentralt står samlet og krever saken behandlet i henhold til Grunnlovens paragraf 115, der det kreves 3/4 flertall i saker som gjelder suverenitetsavståelse på et så sentralt område som energi er for Norge. 


Uttalelse fra Lyngdal Arbeiderparti:

Lyngdal Arbeiderparti vil på det sterkeste fraråde en slik suverenitetsavståelse til EUs energiunion. Lyngdal Arbeiderparti vil henstille til at Arbeiderpartiet sentralt står samlet og krever saken behandlet i henhold til Grunnlovens paragraf 115, der det kreves 3/4 flertall i saker som gjelder suverenitetsavståelse på et så sentralt område som energi er for Norge.


Uttalelse fra Orkland Arbeiderlag

Nei til norsk deltakelse i EUs energiunon ACER – Stans av all vidare utbyggig av kabler til land i EU

Norges vannkraft er vårt arvesølv. Kontroll og råderett over vannkrafta og kraftsystemet skal være Norges ansvar. Orkland Arbeiderlag går derfor imot en myndighetsoverføring over kraftnett og kraftsystem til EUs ACER

Vannkraft har i over 100 år vært Norges viktigste fellesskapsressurs. Den naturlige tilgangen på fossefall har skapt enorme verdier. Dette er ikke tilfeldig. Offentlig forvaltning og eierskap har vært avgjørende for at verdiene kraften skaper kommer felleskapet til gode. Like viktig er det at vi videreforedler mye av kraften igjennom industriell produksjon. Den kraftforedlende industrien er selve hovedpulsåren i mange lokalsamfunn, og har lagt til rette for at mange arbeidsplasser i dag kalles for hjørnestensbedrifter. Denne industrien har utviklet seg til å være verdensledende på teknologi, lave klimautslipp og bidrar med store eksportinntekter til staten.

Vi har i dag flere kraftkabler for eksport/import til Tyskland, Danmark og Storbritannia, to nye kabler er vedtatt og skal legges til Tyskland og Storbritannia. Nå er enda en ny kabel til Storbritannia på trappene til stortinget. Med den nye kabelen til Storbritannia vil kapasiteten for kjøp og salg av kraft øke med 13 TWh. Samlet kapasitet vil da utgjøre hele 90 TWh. Prisforskjellen kan da utlignes der norske strømpriser kan dobles, opp mot Britisk nivå i tillegg til økt nettleie. Det vil bli en dramatisk økning i strømutgifter for norske forbrukere og industri. Ikke minst vil det påføre stat og kommuner enorme ekstrautgifter for å drifte bl.a. sykehus, skoler, barnehager og omsorgshjem, dette er en regning som må betales av felleskapet. Dette vil ha en direkte innvirkning på velferd på et kommunalt nivå, da det vil være mindre midler til velferd etter at strømregningen er betalt.

EU har et mål om et felles marked for kraft. De har derfor vedtatt EUs tredje energipakke. Nå skal EUs Energiunion gjennomføres hvor ACER har en bestemmende rolle. i EU/EØS. EU gjennom ACER kan f.eks. pålegge EU/EØS-land å bygge ut kabler dersom strømprisen blir mer enn 2 øre i forskjell mellom EU-land. Nå foreslår regjeringa at Stortinget i løpet av våren skal gjennom flertall knytte Norge til EUs Energiunion gjennom ACER.

Blir dette vedtatt, får dette dramatiske og ugjenkallelig konsekvenser for nasjonal kontroll over vannkraftsystemet som i tillegg vil gi økte strømpriser for forbrukerne, industrien og det offentlige!

Orkland Arbeiderlag krever:

 • Norge må stanse all videre bygging av kabler til EU-land
 • Norge må si nei til å overføre myndighet og ansvar til ACER.
 • Saken har såpass stor betydning for norske forbrukere og industri at vedtak i Storting krever ¾ flertall pga suverenitetsavståelse §115.
 • Vår viktigste evigvarende energiressurs vannkrafta må ha nasjonal kontroll

Uttalelse fra Vestre Toten Arbeiderparti:

Nei til EUs energiunion

Norske vannkraftverk har i over 100 år, gjennom nasjonal styring, vært grunnlaget for vårt industrieventyr og ikke minst for vår felles velferd. Dette har vi greid fordi politikerne før oss forsto viktigheten av å eie våre felles naturressurser sammen og de forsto viktigheten av selvråderetten. Dessverre kan alt dette, allerede nå i mars, bli rasert fordi troikaen Høyre, Frp og Venstre har gitt Stortinget sin anbefaling om å kaste ut alt det som vi eier sammen av vannkraft til EUs energibyrå (ACER).

Du og jeg som innbyggere av Norge er så heldige at vi har billig strøm sammenlignet med andre land, slik at vi økonomisk ikke trenger å uroe så mye om hvor dyrt det blir å utføre alle våre dagligdagse gjøremål. Enten det er å lage mat, vaske klær, støvsuge, se på TV eller noe så enkelt som å lade telefonen. Ifølge Nei til EU ligger de norske strømprisene i dag på rundt 25–40 øre/kWh, mens det i for eksempel i Storbritannia i dag er på 70 øre.

Dette vil i praksis si at regningen for den ansvarsfraskrivelsen regjeringen anbefaler, må du og jeg betale for, det er ikke greit. EU mener også at våre regninger ikke skal gå til redusert strømpris, men til å finansiere nye kabler.

Som industriarbeider vil jeg også påstå det er galskap å gi fra oss det kanskje største fortrinnet norsk industri har, billig, rein elektrisk kraft. Kraften er en av de viktigste årsakene til at industrien i framtiden skal bli enda grønnere og at det skal skapes nye arbeidsplasser, også for min generasjon. Hvorfor i all verden skal vi da la ACER ta styringen over noe som bidrar så mye til det norske samfunnet, for å finansiere utenlandskabler og dyrere strøm for vanlig folk?

Vi i Vestre Toten Ap sier derfor nei til å salg av våre fremste naturressurser og konkurransefortrinn til næringslivet!

Stian Olafsen
Leder Vestre Toten Arbeiderparti


Fråsegn frå Stad Arbeidarparti: 

Stad AP seier Nei til Acer

Norge må stanse all vidare bygging av kablar til EU-land. Norge må seie nei til å overføre mynde og ansvar til ACER. Saken har såpass stor tyding for norske forbrukarar og industri at vedtak i Stortinget krev 3⁄4 fleirtal pga suverenitetsavståing. Vår viktigaste evigvarande energiressurs vasskraft, må ha nasjonal kontroll. Norsk vasskraft er vårt arvesølv. Kontroll og råderett over vasskraft og kraftsystem skal bestemmast av norske politikarar. Vi går imot ei overføring av mynde over kraftnett og kraftsystem til EUs ACER.

Vasskraft har i over 100 år vore Norges viktigaste fellesskapsressurs. Dei naturlege tilgangane på fossefall har skapt enorme verdiar. Offentleg forvaltning og eigarskap har vore avgjerande for at verdiane av krafta skapar kjem fellesskapen til gode. Like viktig er det at vi vidareforedlar mykje av krafta igjennom industriell produksjon. Den kraftforedlande industrien er sjølve hovudpulsåra i mange lokalsamfunn, og har lagt til rette for at mange arbeidsplassar i dag kallast for hjørnesteinsbedrifter. Denne industrien har utvikla seg til å være verdsleiande på teknologi, lave klimautslepp og bidrar med store eksportinntekter til staten. Vi har i dag fleire kraftkablar for eksport/import til Tyskland, Danmark og Storbritannia, to nye kablar er vedtekne og skal leggast til Tyskland og Storbritannia. No er enda ein ny kabel til Storbritannia på trappane til Stortinget.

Med den nye kabelen til Storbritannia vil kapasiteten for kjøp og sal av kraft auke med 13 TWh. Samlet kapasitet vil då utgjere heile 90 TWh. Prisforskjellen kan då utliknast og norske straumprisar kan doblast opp mot britisk nivå i tillegg til auka nettleige. Det vil bli ei dramatisk auke i straumutgifter for den norske forbrukar og norsk industri. Ikkje minst vil det gje stat og kommunar enorme ekstrautgifter for å drifte bl.a. sjukehus, skular, barnehagar og omsorgsheimar, dette er ei rekning som må betalast av fellesskapen.


Uttalelse enstemmig vedtatt på årsmøtet i Åmli Arbeiderparti onsdag 14. februar:

Nei til EUs tredje energimarkedspakke!!

Åmli Arbeiderparti har sendt inn forslag til årsmøtet i Aust-Agder Arbeiderparti: Norges mulighet til selv å bestemme over egen infrastruktur har vært viktig for landets utvikling. Ved tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke vil vår mulighet for dette bli svekket. Muligheten for å investere eksisterende inntekter fra mellomlandsforbindelser i sentralnettet vil også bli borte. Dette vil enten medføre økt nettleie for alle, eller redusert investering i nettet. Videre er mange spørsmål ubesvart omkring en eventuell tilslutning. Det gjelder blant annet eventuelle pålegg om bygging av nye utenlandskabler, avpolitisering av reguleringsmyndigheten og et eventuelt pålegg om import/ eksport av kraft.

Åmli Arbeiderparti mener at ved å avstå selvråderett til et europeisk energibyrå (ACER), svekkes Norges mulighet til politisk styring av samfunnskritisk infrastruktur. Denne suverenitetsavståelsen er så stor at den er svært bekymringsverdig.

ACER sitt mål er å få kontroll og styring over samfunnskritisk infrastruktur som nettet for både gass og strøm. Det samarbeides i EU også i dag om disse ressursene, men dette er et rådgivende samarbeid. Norge lever godt med den markedsstyringen som vi i dag har gjennom NVE og Statnett.

Åmli Arbeiderparti mener at:

 • At innlemmelse av rettsaktene i EUs tredje energimarkedspakke må behandles etter Grunnlovens § 115
 • At Stortinget ikke skal tilslutte Norge til EUs tredje energimarkedspakke

Vedtak fra Nordre Follo Arbeiderparti:

Nei til ACER fra Nordre Follo Arbeiderparti

Nordre Follo Arbeiderparti hadde sitt første medlemsmøte på Walderhøy i Ski tirsdag 6. mars. Temaet var EUs tredje energimarkedspakke (ACER).

Olav Lie fra LO og Hege Haukeland Liadal i fra Aps fraksjon i energi- og miljøkomiteen på Stortinget innledet om hvordan LO og AP ser på saken. Det ble en grundig gjennomgang av ACER og EUs tredje energimarkedspakke og medlemmene fikk svar på mange spørsmål. Etter debatten ble det fremmet to forslag:

1) «Norge må si nei til å bli tilsluttet EUs energibyrå ACER»
2) «Nordre Follo Arbeiderparti støtter Arbeiderpartiets stortingsgruppes innstilling til EUS tredje energimarkedpakke, under forutsetning av at alle kravene blir oppfylt»

I avstemningen fikk forslag 1) 12 stemmer og ble vedtatt mens forslag 2) fikk 9 stemmer blant de 24 stemmeberettige.


Einstemmig årsmøtevedtak frå Stord Arbeidarparti:

Norsk tilknytning til ACER

Stord Arbeidarparti ber AP si Stortingsgruppe reservere Noreg mot suverenitetsavståing til EUs energibyrå ACER. ACER har som formål å lage eit felles europeisk nett for både gass og straum, der ein ikkje tek nasjonale omsyn. Mens dagens samarbeid er rådgjevande, skal ACER fatte bindande fleirtalsvedtak. Konkret vert det foreslått at ACER skal vedta reglane for når straumen skal flyte den eine eller andre vegen gjennom eksportkablane. I Noreg er den kraftforedlande prosessindustrien ein nøkkel industri i mange lokalsamfunn. Det er all grunn til å frykte at Noreg vil mista ein svært viktig konkurransefordel om store deler av all norsk kraftproduksjon vert eksportert.
Stord AP ynskjer å sikra nasjonal kontroll over energipolitikken, også for slektene som kjem etter oss.


Uttalelse fra årsmøte i Vest-Agder Frp 11. februar 2018:

Ingen suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER

I Agder er den kraftforedlende prosessindustrien nøkkelindustri. Eramet i Kvinesdal, Alcoa i Lista, Elkem og Glencore i Kristiansand, Hydro i Vennesla og Saint-Gobain i Lillesand er viktige bedrifter både for lokalsamfunn og fylke.

Det bygges nå en eksportkabel til Tyskland fra Sørlandet. I tillegg har Statnett konsesjon på en ny kabel til Skottland. Blir begge disse bygd så kan nesten halvparten av all norsk kraftproduksjon eksporteres. Krafta selges etter frimerkeprinsippet og vil gå dit prisen er høyest. I Norge er strømprisen vesentlig lavere enn i Storbritannia.

Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris og miste vår viktigste konkurransefordel. Foreløpig må krafteksport fra Nordland gå via Sverige. Men det er nå fattet vedtak om utbygging av en motorvei for overførsel av kraft fra Namsos til der eksportkablene starter på Sørlandet.

I denne situasjon fremmes det forslag om at Norge skal avgi suverenitet til EUs energibyrå ACER. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak.

Konkret foreslås at ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

Vest Agder Frp mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og ber regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til ACER.

Vest Agder Frp mener suverenitetsavståelse på et så sentralt område for Norge må behandles etter Grunnlovens §115


Uttalelse fra årsmøte i Buskerud Frp 21. januar 2018:

Nei til å avgi kontrollen av norsk energi til EU

Det vises til Prop. 6L som ligger til behandling hos Stortinget. Forslaget legger til rette for at Norge underlegger seg EUs krav om regulering av energimarkedet ved full deltagelse, men uten å ha stemmerett. I praksis vil det si at Norge oppgir sin suverenitet over energimarkedet og overlater dette til EUs energibyrå ACER (Agency for Cooperation between European Energy Regulators) uten at Norge engang har en hånd på rattet.

Buskerud FrP mener det er svært viktig at Norge beholder full suverenitet og kontroll på norsk energi. Norge er i den heldige situasjon at vi har rikelig tilgang på rimelig og miljøvennlig vannkraft. Det er norske myndigheter som er best i stand til å kontrollere disse ressursene, slik at disse ressursene først og fremst kan komme norske innbyggere og bedrifter til gode. EU og EØS har helt andre interesser, som kan få negative konsekvenser for norske forbrukere, dersom vi oppgir suvereniteten over energimarkedet.

Buskerud FrP sier derfor nei til å følge opp EUs tredje energimarkedspakke og spesielt nei til å overlate norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER.

Buskerud Fremskrittspartis årsmøte vil at: Norge ikke følger opp EUs tredje energimarkedspakke og spesielt motsetter seg å overlate norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER.


Uttalelse fra årsmøtet i Sandnes Frp: 

Norge må selv styre sin energipolitikk

Årsmøtet i Sandnes Frp, 2/11-17, anmoder sterkt Frps Stortingsgruppe å gå imot at Norge avgir suverenitet i energimarkedet til EUs energibyrå Acer.

Forslaget må uansett behandles etter §115 i Grunnloven som krever ¾ flertall for suverenitetsavgivelse.

Vedlagt denne resolusjon er linker til juridiske vurderinger fra Prof. Peter Ørebech som også henviser til relevante juridiske vurderinger i sakskomplekset fra anerkjente jurister, bland andre Prof. Andenæs med flere.

Justisdepartementets konklusjoner i ACER saken er i strid med Grunnloven som dokumentert i vedlagte uttalelser fra juridiske annerkjente autoriteter her i Norge.

Det kan også stilles spørsmålstegn ved om tilsluttning til ACER er i tråd med grunnloven § 1 fordi det er null gjensidighet i de beslutninger som vil komme til å ramme Norge. EU vedtar og ESA og Norge kopierer beslutningen. Om Norge vedtar energipolitiske tiltak vil det ikke ha virkning i EU, men snarere tvert i mot være et rettsbrudd.

Det er videre EU-vedtak som rammer organer i Norge (NVE) som etter at Stortinget evt. vedtar forordningen om ACER ikke lengre kan være statlige eller kan styres politisk fra verken Stortinget eller OED. Derved vil ACER direkte ramme ikke kun staten Norge, men også ikke-statlige organ som NVE. Dette forhold har Justisdepartementets lovavdeling oversett i sine uttalelser.

Dvs. dersom EUs energiforordning skal godkjennes må det være tale om likestilte stater, som i fellesskap etablerer et felles internasjonalt organ i full gjensidighet. Ifølge Andenæs (s. 266) er det grunnlovsstridig myndighetsoverføring «selv om den formelle suverenitet var respektert». ACER har full kontroll over ESA og det er null gjensidighet. EU har vedtaksmyndigheten – dvs. at Norge overlater makten til et EU-organ som Norge ikke er medlem av. ESA har i denne situasjon blitt et avskrivningsbyrå og således blitt et organ for EU og ikke for EFTA-statene. Norge praktiserer en 1-pilar-løsning i strid med grl. § 1. Regjeringen har således satt Norge i et «lydrikeforhold» som strider mot grunnloven (Andenæs, Statsforfatningen i Norge s. 266). Dette viser at grl.§ 1 er overtrådt. Eneste løsning for regjeringen er i denne situasjon å foreslå endring av § 1.

Stortinget begår derfor lovbrudd om ACER saken vedtas, saken må derfor avvises av Stortinget.

I alle tilfeller må saken behandles etter Grunnlovens §115 ( tidligere §93).


Uttalelse fra årsmøtet i MDG Trøndelag: 

Årsmøtet i MDG Trøndelag går imot at Norge skal godta ACERs tredje fases innlemmelse i EØS, som Norge er en del av. Spørsmålet om dette i realiteten er suverenitetsavståelse over naturressurser, og da grunnlovsstridig og således ulovlig, må behandles etter grunnlovens paragraf 115 i Stortinget, dvs. med ¾ flertall.


Årsmøtet i Nordland Bonde og Småbrukarlag: 

Nei til ACER

Nordland Bonde og Småbrukarlag ber stortinget si nei til regjeringas forslag om å slutte seg til EUs el-markedsdirektiv, og avgi makt til ACER. De norske kraftverkene er skapt på bygdene for å gi lys og varme til folk, og som grunnlag for industribygging til beste for arbeidsfolk og nasjonen Norge.

Vannfallene er nesten gratis evigvarende energi som skaper arbeid og inntekt for kraftproduserende kommuner i distriktene, for industrikommuner, for kommuner gjennom nett-utbygging og -vedlikehold og for staten gjennom skatter og avgifter.

Vannkraft er grunnlaget for felles velferd i et land med kulde 6-9 måneder i året. Dersom regjeringa vil endre strømregimet for å redusere forbruk bør den innføre et standard forbruk til en lav pris og et overforbruk til særdeles høy pris. Industrikraftregimet må videreutvikles for å øke den norske produksjonen av varer i tråd med globale behov.


Resolusjon fra felleskonferansen mellom Bonde- og Småbrukarlaga i Oppland, Buskerud og Hedmark på Gran den 17. mars 2018:

Arbeiderpartiet bør lytte til grasrota!

Bonde og Småbrukarlaga i Buskerud, Oppland og Hedmark ber Stortinget beholde nasjonal råderett over vasskrafta. Fellesmøtet mellom fylkeslaga i Bonde og Småbrukarlaga oppfatter at medlemskap i Acer er i strid med folkets NEI i 1994. På område etter område mister Norge sjølråderett og blir innlemma i Europa-Unionen og det uten at grunnlovens krav om ¾ flertall for avgivelse av suverenitet blir respektert. La høyesterett få spørsmålet om suverenitetsavståelse til vurdering. Beitebrukere har dårlig erfaring med bestillingsverk sendt til lovavdelinga i justisdepartementet.

Vasskrafta er arvesølvet som gir industrien konkurransefordeler og er grunnlaget for omfattende verdiskaping og arbeidsplasser, ikke minst i mange utkantkommuner. Lytt til LO sine vurderinger og krav om sjølråderett til vasskrafta.

Vi husker så inderlig vel Jaglands spådommer i 1994 om renteoppgang og arbeidsløshet ved et folkets nei til EU-medlemskap. Nå truer Støre med «svartedauen» for norske bedrifter hvis Norge sier NEI til EUs energiunion. Den biter vi ikke på!

Det kan ikke være tvil om at også norske forbrukere vil oppleve kraftig prisøkning på elektrisk kraft ved bygging av nye overføringskabler og medlemskap i EUs energiunion. Stortinget kan umulig gjøre hastevedtak på denne saken den 22. mars!

reLATERT

Se alle arrangementer

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

30 år med EØS-avtalen kort fortalt

26. mai 2024

Folkestyrerapporten: I mars utga Nei til EUs folkestyreutvalg rapporten «30 år med EØS-avtalen». Dette kapitlet gir et sammendrag av rapporten. Hele rapporten er tilgjengelig på neitileu.no, og kan kjøpes i papirutgave i Nei til EUs nettbutikk.

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

18. april 2024

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.