Arbeiderpartiet må si nei til ACER for å innfri egne forutsetninger

Et flertall i Arbeiderpartiets landsstyre går inn for at Norge underlegger seg EUs energibyrå ACER. Dessverre bygger Aps landsstyrevedtak på falske forutsetninger i dobbelt forstand. Derfor lot et stort mindretall i landsstyret seg ikke berolige.

Partiets stortingsgruppe har fått pålegg om at en eventuell videre utvikling i EUs regelverk på energiområdet ikke må komme i strid med partiets krav. Landsstyret stiller dette som «en ufravikelig forutsetning».

Ap forutsetter at det skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene. Men Acer sørger for at nettopp viktige deler av kontrollen og myndigheten med norsk vannkraft svekkes.

Flere av forutsetningene er direkte i strid med tredje energimarkedspakke og Olje- og energidepartementets forslag til ny energilov. Regjeringa er i alle tilfelle feil adressat for Aps «absolutte forutsetninger». Den kan ikke under noen omstendigheter innrømme eller garantere unntak fra EUs regelverk, og slett ikke fra de nye overnasjonale kravene som kommer i fjerde energimarkedspakke. Det kan bare Brussel.

Ap forutsetter at det skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene. Men Acer sørger for at nettopp viktige deler av kontrollen og myndigheten med norsk vannkraft svekkes. 

Kravet om at «Norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, herunder avgjørelser knyttet til industri og utkobling av kraft» er på kollisjonskurs med energimarkedspakka.

Landsstyrevedtaket underslår det faktum at den ACER-styrte Reguleringsmyndigheten for energi (RME) vil få overvåkings- og gjennomføringsmyndighet når det gjelder nettutvikling og kapasitetsavsetninger. RME som forvaltningsorgan vil bli helt unndratt styring fra politiske myndigheter og nasjonal kontroll. Det er påfallende at Ap ikke engang nevner dette.

Kravet om at «Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes», svarer heller ikke på industrisamfunnenes store bekymring.

Formuleringa som her er valgt tyder på at Ap er innforstått med at også den private NortchConnect-kabelen vil få konsesjon. Denne kabelen er allerede «vurdert» og står på lista over prioriterte utbyggingsprosjekter (PCI). ACER og RME skal sørge for at prosjektene følger tidsplanen.

Intensjonene i Ap's landsstyrevedtak kan uansett ikke innfris om Ap i Stortinget sier ja til Acer.

For spørsmål og kommentarer, kontakt Idar Helle, nestleder i Nei til EU på 98676403

reLATERT

Se alle arrangementer

Stans forskrifter om EUs energipakke

03. jan. 2019

Regjeringen har laget forskrifter som skal gjennomføre EUs tredje energimarkedspakke i Norge. Gjennomføringen bør stanses fordi energipakken ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og Nei til EU har reist søksmål om brudd på Grunnloven.

Markerte Islands suverenitet mot ACER

04. des. 2018

1. desember var det 100 års jubileum for Islands suverenitet. Blant markeringene var et møte i Reykjavik mot å godta EUs tredje energipakke og ACER.

Island utsetter ACER-avgjørelse

23. nov. 2018

Den islandske regjeringen utsetter behandlingen av EUs tredje energimarkedspakke og ACER til våren, skriver Nationen. Energiministeren utelukker ikke ytterligere utsettelser.

Videoer fra "hvem styrer landene når markedet tar over"

20. nov. 2018

Stortinget må bruke vetoretten mot Jernbanepakke IV

12. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Uansett om man støtter jernbanereformen eller ikke, burde man kunne enes om at jernbanepolitikk er noe vi trenger demokratisk og nasjonal kontroll over.

Kraftsamling for nei-alliansen

09. nov. 2018

På Nei til EUs landsmøte møtes to hundre delegater, ansatte, gjester og representanter fra våre gode samarbeidsorganisasjoner. Audun Lysbakken, Per Olav Lundteigen og Bjørnar Moxnes hilset landsmøtet.

– Opplagt inngripende myndighetsoverføring

08. nov. 2018

– Det er nokså opplagt at vi ikke står overfor en lite inngripende overføring av myndighet, sier jussprofessor Hans Petter Graver.

Nei til EU saksøker Erna Solberg

07. nov. 2018

Nei til EU går nå til søksmål mot statsminister Erna Solberg om å ikke gjennomføre EUs energipakke 3 fordi stortingsvedtaket om norsk tilslutning til ACER er ugyldig.

Grunnlovens § 115 og ACER-saken

07. nov. 2018

Betenkning avgitt til Nei til EU av Hans Petter Graver, professor dr. juris Universitetet i Oslo

Peter Ørebech debatterte Acer på Island

01. nov. 2018

I oktober var jusprofessor Peter Ørebech fra Universitetet i Tromsø på Island, der han ble intervjuet av radio og TV, og holdt innledning på Universitetet.

Infrastrukturforordningen, NorthConnect og ICE-link

08. okt. 2018

Hva skjer om Island eller Norge nekter konsesjon til utenlandskablene? Et nei til kabler kan ikke begrunnes med at vi ønsker å holde strømprisen nede, det vil EU anse som diskriminering.

Organisasjonsbygging

20. sep. 2018

«En solid organisasjon i ryggen er avgjørende for å sette EU-saker på dagsorden», skriver generalsekretæren i sin nye faste spalte i Standpunkt.