Arbeiderpartiet må si nei til ACER for å innfri egne forutsetninger

Et flertall i Arbeiderpartiets landsstyre går inn for at Norge underlegger seg EUs energibyrå ACER. Dessverre bygger Aps landsstyrevedtak på falske forutsetninger i dobbelt forstand. Derfor lot et stort mindretall i landsstyret seg ikke berolige.

Partiets stortingsgruppe har fått pålegg om at en eventuell videre utvikling i EUs regelverk på energiområdet ikke må komme i strid med partiets krav. Landsstyret stiller dette som «en ufravikelig forutsetning».

Ap forutsetter at det skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene. Men Acer sørger for at nettopp viktige deler av kontrollen og myndigheten med norsk vannkraft svekkes.

Flere av forutsetningene er direkte i strid med tredje energimarkedspakke og Olje- og energidepartementets forslag til ny energilov. Regjeringa er i alle tilfelle feil adressat for Aps «absolutte forutsetninger». Den kan ikke under noen omstendigheter innrømme eller garantere unntak fra EUs regelverk, og slett ikke fra de nye overnasjonale kravene som kommer i fjerde energimarkedspakke. Det kan bare Brussel.

Ap forutsetter at det skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene. Men Acer sørger for at nettopp viktige deler av kontrollen og myndigheten med norsk vannkraft svekkes. 

Kravet om at «Norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, herunder avgjørelser knyttet til industri og utkobling av kraft» er på kollisjonskurs med energimarkedspakka.

Landsstyrevedtaket underslår det faktum at den ACER-styrte Reguleringsmyndigheten for energi (RME) vil få overvåkings- og gjennomføringsmyndighet når det gjelder nettutvikling og kapasitetsavsetninger. RME som forvaltningsorgan vil bli helt unndratt styring fra politiske myndigheter og nasjonal kontroll. Det er påfallende at Ap ikke engang nevner dette.

Kravet om at «Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes», svarer heller ikke på industrisamfunnenes store bekymring.

Formuleringa som her er valgt tyder på at Ap er innforstått med at også den private NortchConnect-kabelen vil få konsesjon. Denne kabelen er allerede «vurdert» og står på lista over prioriterte utbyggingsprosjekter (PCI). ACER og RME skal sørge for at prosjektene følger tidsplanen.

Intensjonene i Ap's landsstyrevedtak kan uansett ikke innfris om Ap i Stortinget sier ja til Acer.

For spørsmål og kommentarer, kontakt Idar Helle, nestleder i Nei til EU på 98676403

reLATERT

Se alle arrangementer

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Ny kamp mot ACER

19. aug. 2019

I vår vedtok ministerrådet EUs fjerde energimarkedspakke. Dette bekrefter ytterligere en gang at energien skal styres enda mer fra EU. ACER som var en del av den tredje energipakke, vil få mer makt. Medlemslandene i EU må implementere den nye energipakka i eget lovverk, og implementeringen vil også komme til behandling i Stortinget p.g.a. vår EØS-avtale.

Appell på Arendalsuka 2019

14. aug. 2019

Folkestyre, suverenitet, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland i sin appell i Arendal 13. august 2019.

EU presser på for utbygging i norsk natur

12. aug. 2019

Debatten om vindkraftutbygging har gått høyt i sommer. Mange er bekymret for omfattende nedbygging av sårbar norsk natur.

Strømmen styres av EU

09. aug. 2019

Elektrisitetsdirektivet som nå er revidert og som er en del av EU sin nye energipakke 4, levner ingen tvil, strømmen styres av EU.

Ny kamp mot ACER

09. aug. 2019

Nei til EU varsler ny ACER-debatt skrev NTB i sommer, i et oppslag som gikk landet rundt. Hvorfor maser vi om EUs energibyrå igjen?

Omkamp om vannkraftressursene

07. aug. 2019

Overvåkingsorganet ESA forsøker seg på omkamp om norske vannkraftkonsesjoner. EØS-avtalens vaktbikkje mener det norske konsesjonssystemet kan være i strid med EUs tjenestedirektiv.

Ingen grunn til bekymring Lier-Hansen?

06. aug. 2019

Leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen er i Klassekampen 27.7.2019 helt uten bekymring for EUs energipakker. Han er imot nye utenlandskabler, og mener at her står norske myndigheter helt fritt til å nekte konsesjon.

Enda mer makt til ACER?

05. aug. 2019

Det ACER vedtar, sendes til ESA som fatter samme vedtak og sender det til RME som fatter samme vedtak

EUs energipakke 4 og kraftkonsesjoner

31. juli 2019

Steg for steg innebærer tilknytningen til EUs energiunion svekket nasjonal kontroll og myndighet på energiområdet.

Energipakke 4: EU styrer strømmen

24. juli 2019

Notat om hvordan suverenitetsavståelsen til EU blir mer og mer omfattende når EU utvikler sin energiunion.

Mye mer ACER

13. juli 2019

Sommerens skumleste oppfølger er EUs Energipakke 4.