Deltakerne på Trondheimskonferansen tok på t-skjorter med budskapet «Forby Bemanningsbransjen – ja til offentlig arbeidsformidling».

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Årlig settes saker på dagsorden som vi ser igjen i arbeidet lokalt landet rundt, i forbunda og i LO sentralt. I år var det spesielt kraftpolitikk og strømkabler, bemanningsbyråene og likelønn som konferansen retta søkelyset mot.

Nei til EU arrangerte sitt eget formøte 31. januar, og det kan du lese mer om her. Med rundt 170 deltakere på formøtet, ble det en god opptakt til konferansen som starta litt senere på ettermiddagen.

«Vår egen» Dag Seierstad (rådsmedlem og tidligere utredningsleder), har også en stor plass i fagbevegelsen. For sin innsats mottok han i år Trondheimskonferansens hederspris. Vi gratulerer, prisen er vel fortjent! Les mer.

EUs vikarbyrådirektiv

EUs vikarbyrådirektiv har vært en kampsak for Nei til EU i flere år og en sak vi har stått sammen med fagbevegelsen om. Resolusjonen fra årets konferanse sier blant annet:

«Riksrevi­sjonen har på­pekt at stadig grovere arbeids­livskriminalitet gir økte problemer i norsk arbeidsliv. Vikarbyråene var ment å erstatte fast an­satte ved sykdom og permisjoner, men har i mange år hatt fullt frislipp. EUs vikarbyrådirektiv legitimerer løsarb­eid­ere. Arbeidskraftkjøpere organiserer seg bort fra ansvar for egne ansatte gjennom blant annet franchisemodellen, å tvinge ansatte til å opprette enkeltmannsforetak og arbeidsformidling gjennom mobilapper. […]

I 2019 var det ingen bedring i omfang eller lovlighet, til tross for innstrammingene i AML. 3. rapport fra Byggfagforeningene i Oslo-området høsten 2019 om omfanget av innleie i bygge-bransjen i Oslo Akershus, viser at fortsatt var 4 av 10 innleid fra bemanningsbyråer og 80 % av innleie fra byråene var ulovlig.»

Trondheimskonferansen krever 1) et forbud mot bemanningsbyråene i sin nåværende form og 2) en offentlig arbeidsformidling.

I resolusjonen, som ble vedtatt enstemmig, finner vi også et eget avsnitt om EU og EØS:

«Det indre markedet i EU og EØS fungerer som en pådriver for en nyliberalistisk kapitalisme. Et viktig delmål er bruke et felles arbeidsmarked for å fremme konkurransen i land og mellom land. Via traktater, direktiver, forordninger og pålegg settes denne politikken ut i livet, ofte i strid med nasjonale lover og opparbeidede rettigheter. EØS er ikke noe klassekompromiss. Tvert om, systemet er udemokratisk fordi folkestyret undergraves, og usolidarisk fordi fagbevegelsen svekkes. På denne måten bidrar EØS til å styrke høyresida og arbeidskjøperne sin makt i det norske samfunnet.

Erstattes EØS-avtalen med en handelsavtale, kan vi kvitte oss med EU-direktiver om utstasjonering, tjenester og vikarbyråer. Vi kan da også kreve at våre bestemmelser for reise-, kost og losji skal gjelde alle arbeidstakere i Norge, kreve at virksomheter med tariffavtaler skal prioriteres ved offentlig oppdrag, samt holde Norge utenfor Acer og EUs jernbanepakke fire.

Trondheimskonferansen 2020 oppfordrer til fortsatt kamp mot EØS.»

North Connect

Et av de andre store temaene på Trondheimskonferansen 2020 var bygging av en strømkabel til Skottland, NorthConnect. Dette henger sammen med ACER/EUs energiunion, men det spesielle med denne kabelen, er at den er privat, dvs. ikke drevet av Statnett, og at det er uenighet om den vil få uheldige miljøkonsekvenser. Ved å vri krafteksporten fra Tyskland eller det øvrige EU, til Skottland, mener noen at vi risikerer å erstatte bare 2 millioner utslippstonn CO2, mot de 4 millionene CO2 som eksporten til Tyskland erstatter. Da vil altså denne kabelen ha doblet de totale utslippene. Økt eksport og import av kraft fører i tillegg til høyere strømpriser i Norge, både til forbrukerne og til industrien. Det har vært tvil om hva Arbeiderpartiets nei til denne kabelen er verdt, all den tid de ikke kan garantere å stemme for å nekte konsesjon uten å ta forbehold. Trondheimskonferansen krever at det ikke gis konsesjon til NorthConnect.

Hele Trondheimsresolusjonen kan du lese her.

 

Stort bilde i toppen: Deltakerne på Trondheimskonferansen tok på t-skjorter med budskapet «Forby Bemanningsbransjen – ja til offentlig arbeidsformidling». (Foto: Heidi Larsen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Marker motstand mot meldepliktdirektivet

09. mai 2020

Akershus Nei til EU tar skarp avstand fra det nye forslaget til meldepliktdirektiv.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».

Utenriksministeren feilinformerer Stortinget om eksport til EU

08. mai 2020

I sin EU/EØS-redegjørelse 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport» går til EU. Det er langt unna sannheten.