Deltakerne på Trondheimskonferansen tok på t-skjorter med budskapet «Forby Bemanningsbransjen – ja til offentlig arbeidsformidling».

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Årlig settes saker på dagsorden som vi ser igjen i arbeidet lokalt landet rundt, i forbunda og i LO sentralt. I år var det spesielt kraftpolitikk og strømkabler, bemanningsbyråene og likelønn som konferansen retta søkelyset mot.

Nei til EU arrangerte sitt eget formøte 31. januar, og det kan du lese mer om her. Med rundt 170 deltakere på formøtet, ble det en god opptakt til konferansen som starta litt senere på ettermiddagen.

«Vår egen» Dag Seierstad (rådsmedlem og tidligere utredningsleder), har også en stor plass i fagbevegelsen. For sin innsats mottok han i år Trondheimskonferansens hederspris. Vi gratulerer, prisen er vel fortjent! Les mer.

EUs vikarbyrådirektiv

EUs vikarbyrådirektiv har vært en kampsak for Nei til EU i flere år og en sak vi har stått sammen med fagbevegelsen om. Resolusjonen fra årets konferanse sier blant annet:

«Riksrevi­sjonen har på­pekt at stadig grovere arbeids­livskriminalitet gir økte problemer i norsk arbeidsliv. Vikarbyråene var ment å erstatte fast an­satte ved sykdom og permisjoner, men har i mange år hatt fullt frislipp. EUs vikarbyrådirektiv legitimerer løsarb­eid­ere. Arbeidskraftkjøpere organiserer seg bort fra ansvar for egne ansatte gjennom blant annet franchisemodellen, å tvinge ansatte til å opprette enkeltmannsforetak og arbeidsformidling gjennom mobilapper. […]

I 2019 var det ingen bedring i omfang eller lovlighet, til tross for innstrammingene i AML. 3. rapport fra Byggfagforeningene i Oslo-området høsten 2019 om omfanget av innleie i bygge-bransjen i Oslo Akershus, viser at fortsatt var 4 av 10 innleid fra bemanningsbyråer og 80 % av innleie fra byråene var ulovlig.»

Trondheimskonferansen krever 1) et forbud mot bemanningsbyråene i sin nåværende form og 2) en offentlig arbeidsformidling.

I resolusjonen, som ble vedtatt enstemmig, finner vi også et eget avsnitt om EU og EØS:

«Det indre markedet i EU og EØS fungerer som en pådriver for en nyliberalistisk kapitalisme. Et viktig delmål er bruke et felles arbeidsmarked for å fremme konkurransen i land og mellom land. Via traktater, direktiver, forordninger og pålegg settes denne politikken ut i livet, ofte i strid med nasjonale lover og opparbeidede rettigheter. EØS er ikke noe klassekompromiss. Tvert om, systemet er udemokratisk fordi folkestyret undergraves, og usolidarisk fordi fagbevegelsen svekkes. På denne måten bidrar EØS til å styrke høyresida og arbeidskjøperne sin makt i det norske samfunnet.

Erstattes EØS-avtalen med en handelsavtale, kan vi kvitte oss med EU-direktiver om utstasjonering, tjenester og vikarbyråer. Vi kan da også kreve at våre bestemmelser for reise-, kost og losji skal gjelde alle arbeidstakere i Norge, kreve at virksomheter med tariffavtaler skal prioriteres ved offentlig oppdrag, samt holde Norge utenfor Acer og EUs jernbanepakke fire.

Trondheimskonferansen 2020 oppfordrer til fortsatt kamp mot EØS.»

North Connect

Et av de andre store temaene på Trondheimskonferansen 2020 var bygging av en strømkabel til Skottland, NorthConnect. Dette henger sammen med ACER/EUs energiunion, men det spesielle med denne kabelen, er at den er privat, dvs. ikke drevet av Statnett, og at det er uenighet om den vil få uheldige miljøkonsekvenser. Ved å vri krafteksporten fra Tyskland eller det øvrige EU, til Skottland, mener noen at vi risikerer å erstatte bare 2 millioner utslippstonn CO2, mot de 4 millionene CO2 som eksporten til Tyskland erstatter. Da vil altså denne kabelen ha doblet de totale utslippene. Økt eksport og import av kraft fører i tillegg til høyere strømpriser i Norge, både til forbrukerne og til industrien. Det har vært tvil om hva Arbeiderpartiets nei til denne kabelen er verdt, all den tid de ikke kan garantere å stemme for å nekte konsesjon uten å ta forbehold. Trondheimskonferansen krever at det ikke gis konsesjon til NorthConnect.

Hele Trondheimsresolusjonen kan du lese her.

 

Stort bilde i toppen: Deltakerne på Trondheimskonferansen tok på t-skjorter med budskapet «Forby Bemanningsbransjen – ja til offentlig arbeidsformidling». (Foto: Heidi Larsen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Nyttig og godt møte med Fagforbundet

19. feb. 2020

Fagforbundet og Nei til EU deler bekymringen over at kommunal virksomhet presses til å tilby tjenester på ordinære markedsvilkår.

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Unødvendig utskilling av offentlige tjenester

11. feb. 2020

Oslo Economics har levert sin andre rapport om Hjelmengutvalget. Forslaget er at offentlige virksomheter med omsetning over 12 millioner kroner skal skilles ut som bedrifter.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.

Nye ACER-forordninger

03. feb. 2020

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet.

Trondheimskonferansens hederspris til Dag Seierstad

03. feb. 2020

Dag Seierstad er blitt tildelt Trondheimskonferansens hederspris. Dette er andre gang hedersprisen utdeles.

Vett 1-2020: Handel med sjømat

03. feb. 2020

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, blir forsøkt gjort til et hovedargument for å beholde avtalen.

– Brexit er en seier for demokratiet

31. jan. 2020

Storbritannia forlater EU fredag 31. januar. Det er en historisk hendelse at et land melder seg ut av EU, og det er ekstra utfordrende for EU at det er en av stormaktene i Europa som går ut.

EØS og sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020

31. jan. 2020

Nei til EU deltar på Trondheimskonferansen 2020 med eget førseminar og sterkt i programmet. – Sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen, sa generalsekretær Thomas Haug i åpningen av seminaret.

– Respektér lokaldemokratiet, krever islandsk og norsk nei-bevegelse

24. jan. 2020

Heimssyn og Nei til EU forlanger at den islandske og norske regjering straks trekker tilbake sin henstilling til EU om å innskjerpe en meldeplikt som vil vingeklippe det lokale sjølstyret.

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

21. jan. 2020

Nordland Nei til EU har siste året drevet og reorganisert lokallagene i fylket, og nå er det oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU som formelt skal skje på et møte den 26. februar.

ACER-søksmålet: Meningsløst å måtte vente til store skader for samfunnet er skjedd

21. jan. 2020

Borgarting lagmannsrett skal nå vurdere ACER-søksmålet. Nei til EU viser til flere sammenlignbare søksmål som har blitt fremmet for domstolene. ACER-saken er høyst aktuell og med stor samfunnsmessig betydning. Lagmannsretten må omgjøre tingrettens avvisning av søksmålet.