Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.

Vett 1 2024

Denne artikkelen kommer fra Vett 1 2024 30 år med EØS

I februar 2024 utførte Sentio en meningsmåling på oppdrag fra Nei til EU, der spørsmålet som ble stilt var: «Er du for eller mot en handelsavtale med EU som erstatter EØS-avtalen?» Svarene fordelte seg slik:

  • For: 35 %
  • Mot: 23 %
  • Vet ikke: 42 %

Dette er en nasjonal representativ undersøkelse der 1000 personer er spurt i nettskjema (webomnibus) i perioden 8.–13. februar.

45 EØS-HandelsavtaleFebruar2024.jpg
Figur 1: Svarfordelingen på spørsmålet «er du for eller mot en handelsavtale med EU som erstatter EØS-avtalen?» i Sentios måling 8.–13. februar 2024.

Mange er usikre om EØS

Det er tydelig at mange er usikre i denne saken. Vet ikke-gruppen er størst, og fire av ti spurte er altså usikker. Samtidig er oppslutningen om EØS-avtalen rekordsvak med bare 23 %.

De som er for å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale har et markant overtak i målingen. Det er 12 prosentpoeng flere som er for en handelsavtale enn EØS.

Meningsmålingene som bare spør om ja eller nei til EØS-avtalen, har vist et ganske stort, men synkende flertall for EØS-avtalen. I Sentios måling for Klassekampen og Nationen i april 2024 svarte 49 % ja til EØS og 27 % nei (24 % vet ikke). Ja til EØS har her svekket seg kraftig den siste tiden (i mai 2022 svarte 65 % ja).[1]

Målinger der de spurte får valget mellom EØS og en handelsavtale som alternativ, viser enda lavere oppslutning om EØS-avtalen.

Støtten til EØS har falt kraftig siden 2021

En måling i mai 2022 med det samme spørsmålet som nå i februar («Er du for eller mot en handelsavtale med EU som erstatter EØS-avtalen?») ga som svar 34 % for, 27 % mot og 39 % vet ikke. Siden mai 2022 har det altså vært en klar nedgang blant de som støtter EØS og en klar økning av antallet usikre. Det har også blitt noen flere som er for en handelsavtale.[2]

Tilbake i februar 2021 var det flere som støttet EØS-avtalen.[3] Spørsmålet var: «Støtter du en handelsavtale med EU i stedet for EØS-avtalen?». Da svarte 23 % ja, 38 % nei og 39 % vet ikke.

46 EU-makt i Norge feb24.jpg
Figur 2: Svarfordelingen på spørsmålet «mener du at EU har for mye makt i Norge?» i Sentios meningsmåling fra februar 2024.

Flertallet mener EU har for mye makt i Norge

I meningsmålingen i februar 2024 stilte Sentio også spørsmålet: «Mener du at EU har for mye makt i Norge?» Svarene fordelte seg slik:

  • Ja: 57 %
  • Nei: 27 %
  • Vet ikke: 16 %

Langt over halvparten av de spurte mener altså at EU har for mye makt i Norge. Bare drøyt én av fire svarer nei på spørsmålet. Hvis vi holder vet ikke-gruppen (16 %) utenfor, blir fordelingen slik: 68 % mener EU har for mye makt, mens 32 % ikke mener dette.

Et flertall av både menn og kvinner mener at EU har for mye makt i Norge. Det samme gjør flertallet i alle aldersgrupper og i alle landsdeler.

Det er kun blant partiet MDGs velgere at flertallet ikke mener EU har for mye makt i Norge. I alle andre partier svarer flertallet av velgerne ja på spørsmålet. For regjeringspartiene fordeler svarene seg slik: 51 % av Arbeiderpartiets velgere svarer ja og 29 % nei (20 % vet ikke). 67 % av Senterpartiets velgere svarer ja og 25 % nei (8 % vet ikke).

I forrige tilsvarende meningsmåling i oktober 2022 svarte litt over halvparten av alle spurte ja på samme spørsmål.[4] Her svarte 50,5 % ja, 26,5 % nei og 23 % vet ikke. Siden den gang har andelen som mener EU har for mye makt i Norge økt signifikant til 57 %, samtidig som vet ikke-gruppen har blitt mindre.

I en tidligere meningsmåling om samme spørsmål fra månedsskiftet mai–juni 2019 svarte 52 % ja, 36 % nei og 12 % vet ikke.[5]

47 EU-makt i Norge over tid.jpg
Figur 3: Utviklingen i svar på spørsmålet «mener du at EU har for mye makt i Norge?», i tre målinger fra Sentio i 2019, 2022 og 2024.

Noter

[1] Klassekampen 13.04.2024

[2] Nei til EU 03.06.2022 

[3] Nei til EU 15.02.2021 

[4] Nei til EU 24.11.2022 

[5] Nei til EU 12.06.2019 

reLATERT

Se alle arrangementer

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Folkestyre og suverenitet under press

26. mai 2024

Makt er overført til markedet, multinasjonale konserner, uavhengige forvaltningsorganer og rettslige institusjoner – i Norge og i utlandet. EØS-avtalen står sentralt i denne utviklingen.

Norge i EUs klimapolitikk

26. mai 2024

Frem til 2030 er Norge full deltager i EUs klimapolitikk.

Arbeidsliv i forandring

26. mai 2024

Hvilken betydning har EØS-avtalen hatt for kampen mot sosial dumping og løsarbeid?

30 år med EØS-avtalen kort fortalt

26. mai 2024

Folkestyrerapporten: I mars utga Nei til EUs folkestyreutvalg rapporten «30 år med EØS-avtalen». Dette kapitlet gir et sammendrag av rapporten. Hele rapporten er tilgjengelig på neitileu.no, og kan kjøpes i papirutgave i Nei til EUs nettbutikk.

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen.