Utsnitt av forsiden til Vett nr. 1 2023

Vett 1 2023 Hva er handlingsrommet i EØS-avtalen?

Det finnes ikke bare ett handlingsrom, men flere. Denne utgaven av Vett undersøker hva som kan skje hvis man går inn i noen av rommene og prøver å ommøblere.

«Regjeringen skal jobbe mer aktivt for å fremme norske interesser innenfor rammene av avtalen, og handlingsrommet i EØS-avtalen skal tas i bruk med særlig vekt på å sikre nasjonal kontroll på områder som norsk arbeidsliv, energi og jernbane.»
Regjeringsplattform for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og 
Senterpartiet (Hurdalsplattformen), oktober 2021

EØS-avtalens handlingsrom for nasjonale politiske prioriteringer var et premiss den gangen Norge sluttet seg til avtalen, og er siden fremhevet av ulike regjeringer. Handlingsrommet er derimot mer omtalt enn brukt.

 

Innhold 

 

Forord: Nøkkelen må finnes og brukes

«Regjeringen skal jobbe mer aktivt for å fremme norske interesser innenfor rammene av avtalen, og handlingsrommet i EØS-avtalen skal tas i bruk med særlig vekt på å sikre nasjonal kontroll på områder som norsk arbeidsliv, energi og jernbane.»

Dette er formuleringer klippet direkte fra Hurdalsplattformen fra Ap/Sp-regjeringen. Tilsvarende formuleringer er gjentatt til det kjedsommelig av ulike regjeringer helt siden Norge sluttet seg til EØS-avtalen i 1992. Ja, det ble endog framhevet som et premiss for at vi skulle slutte oss til EØS.

Ut ifra dette så skulle vi jo forventet at alt var i orden, og at det gjennom årene er framsatt forbehold og nedlagt veto mot direktiver og forordninger fra EØS når dette har gått på tvers av norske interesser en rekke ganger. 

Dessverre vet vi altfor godt at så ikke er tilfelle. Skiftende regjeringer har tilpasset oss, og slukt kameler både medhårs og mothårs – enkelte ganger endog på tvers – tilsynelatende uten engang å kremte etter å ha satt sine handlinger fast i halsen. 

Vi kan jo ikke bruke handlingsrommet vårt til å komme med innsigelser og vetorett i tide og utide, blir det med stor pondus hevdet. EU kan jo komme med motreaksjoner må vite. Motspørsmålet mot det må bli hva vi skal med et handlingsrom som kun brukes på enkle og relativt sett små saker. Med andre ord er det i praksis et spill for galleriet og ikke egentlig ment å bli brukt. 

I dette Vett-heftet ser vi nærmere på hvilket handlingsrom det er mulig å se for seg, først og fremst innen feltene energi, offentlige tjenester og arbeidsliv. For handlingsrommet finnes – sjøl om det fram til nå nesten virker som om det er ikke-eksisterende. Det dreier seg om å finne nøkkelen – óg å bruke den. Det er det som heter å drive aktiv politikk. 

Ordliste og forklaringer

 • Direktiv: En EU-lov der bestemmelsene skal innarbeides i nasjonal rett.
 • Forordning: En EU-lov (ofte detaljert) som gjelder direkte i medlemslandene, og som ord for ord må innarbeides i norsk rett hvis den tas inn i EØS-avtalen.
 • EFTA: Det europeiske frihandelsforbundet, opprettet i 1960. Fra 1961 bestod EFTA av 8 land, deriblant alle de nordiske statene. I dag består EFTA av Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. Sveits er ikke med i EØS.
 • EØS-området: Alle medlemsland i EU pluss de tre EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge.
 • EØS-tilpasningstekst: De fleste EU-regler som tas inn i EØS må omskrives når det gjelder håndheving av regelverket. Dette fordi EU-organer ikke skal ha direkte beslutningsmyndighet over EFTA-statene. Den myndigheten er overdratt til EFTA/EØS-landas «egne» organer, i første rekke EØS-tilsynet ESA (se under). Eventuelle unntak fra EU-regelverket er spesifisert i EØS-tilpasningsteksten.
 • EØS-komiteen: Består av de tre EFTA-statenes EU-ambassadører samt representanter for EU-kommisjonens sekretariat.
 • EØS-rådet: Består av de tre EFTA-statenes utenriksministre, EUs utenrikstjeneste EEAS og en representant fra presidentskapet i EU (rådet).
 • EØS-tilsynet ESA: Et overvåkingsorgan som overfor EFTA-statene har en tilsvarende rolle som EU-kommisjonen har overfor EU-stater.
 • EFTA-domstolen: Domstol som avgjør EØS-tvister der en eller flere EFTA-stater, eller aktører i disse statene, er involvert. 
 • EU-domstolen: Domstol som fortolker hvordan EU-lovgivningen til enhver tid skal forstås. Avgjørelsene er retningsgivende også for EFTA-domstolen.
 • EØS-avtalens hoveddel: Selve avtalen. I tillegg kommer en rekke vedlegg og protokoller som presiserer avtalens virkemåte på forskjellige områder. Nye direktiver som tas inn i avtalen, medfører endringer i vedleggene.
 • EØS-loven: EØS-avtalen slik den er gjort gjeldende i norsk lovtekst.

 

Studiespørsmål

Et Vett-hefte er et godt utgangspunkt for skolering og diskusjoner i lag og styrer. Nei til EU er medlem avStudieforbundet natur og miljø, som gir støtte til kursaktiviteter.

Her er noen problemstillinger for å diskutere handlingsrommet i EØS-avtalen.

Spørsmål til forordet samt introduksjonskapitlet, side 2 og 4–15

1) Hva menes med at det er et både rettslig og politisk handlingsrom i EØS?
2) Hvem avgjør om et regelverk er EØS-relevant eller ikke?
3) Hva er de andre mulige handlingsrommene, og hvor reelle er de?

Kapitlene om energi, arbeidsliv, kommunene og statsstøtte, side 16–39

4) Hva kan skje hvis Norge bruker vetoretten mot EUs fjerde energimarkedspakke?
5) Hvorfor har EØS-tilsynet ESA åpnet sak mot det nylig innførte forbudet mot innleie i byggevirksomhet rundt Oslofjorden?
6) Hvilke muligheter har kommunene til å drive tjenester uten å komme i konflikt med EØS-avtalen?
7) Hovedregelen i EØS-avtalen er forbud mot statsstøtte. Hvordan kan man finne unntak?

Kapitlet om forordninger, side 40–47

8) Hva er den viktigste forskjellen mellom forordninger og direktiv?
9) Hvordan har mengden lovverk som tas inn i EØS-avtalen utviklet seg, og hva med andelen forordninger og direktiv? 
10) Nevn noen premisser fra norsk side da EØS-avtalen ble inngått i 1992 (trådte i kraft 1. januar 1994). Hvordan står dette seg i dag?  

Nei til EUs nettsider finner du mer informasjon og tips om skolering.


 

Stort bilde i toppen: Utsnitt av forsiden til Vett nr. 1 2023 (Illustrasjon: Jørgen Bitsch)

reLATERT

Se alle arrangementer

Hull i handlingsrommet

30. mai 2023

Hvorfor skal en 30 år gammel EØS-avtale hindre billigere tannlege for 25-åringene?

Forordningene som eter opp handlingsrommet

22. mai 2023

Dagens EØS-avtale inneholder dobbelt så mange forordninger som direktiver. Da avtalen skulle vedtas i 1992 het det at forordninger ble brukt «nokså sjelden».

Uten grenser, uten vern

22. mai 2023

Hvor ble det av arbeidervernet og likebehandlingen i alt mylderet?

Forbudet mot offentlig støtte

15. mai 2023

EØS-avtalen begrenser adgangen til å gi regional- og næringsstøtte. All offentlig støtte som kan påvirke konkurransen er i utgangspunktet forbudt, men det finnes unntak.

Hvorfor tør ikke kommuner?

15. mai 2023

Det finnes ubrukte muligheter for kommuner til å drive offentlige tjenester selv – innenfor EØS-avtalen.

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Kamp om innleieforbud

10. mai 2023

På arbeidslivsområdet er innleieforbudet for byggevirksomhet rundt Oslofjorden et aktuelt eksempel på bruk av handlingsrommet. Forbudet er resultat av en ensidig norsk lovendring våren 2023.

Uavklart handlingsrom 

10. mai 2023

Enhver fagforening og statsråd som rokker ved markedsvendingen i arbeidslivet vil høste storm. 

EØS og handlingsrommet

05. mai 2023

Fins det i det hele tatt handlingsrom i EØS-avtalen?

Møre og Romsdal Nei til EU ruster opp med gigantstyre

19. april 2023

Nei til EU i Møre og Romsdal har hatt fylkesårsmøte i Ålesund, 15 april, og vedtatt å trappe opp kampen mot EØS avtalen. Nå er planen å øke informasjonen om hva EØS-avtalen har medført, og også finne fram til yngre grupper som må nås gjennom nye kanaler. Du kan lese mer i hele artikkelen.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

RME-pålegg: Strømselskaper må bytte navn og logo for millioner

10. mars 2023

På grunnlag av regelverk i EUs tredje energimarkedspakke krever ACERs forlengede arm, reguleringsmyndigheten RME, at en rekke nettselskaper må endre navn eller logo, selv om de nettopp har gjort akkurat det.